کارآموزی اداره آب و فاضلاب

کد محصول KSG38

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با اداره آب و فاضلاب استان گلستان
۱-۱ مقدمه ..۱
۱-۲ موقعیت جغرافیایی استان۴
۱-۳ سیمای منابع..۶
۱-۴ نمودار سازمانی.۷
۱-۵ تاریخچه و موضوع شرکت۸
۱-۶ سرمایه شرکت..۹
۱-۷ ارکان و استراتژی شرکت.۱۰
۱-۸ اهداف و عمده فعالیت های اداره کل..۱۱
۱-۹ مأموریت و وظایف شرکت..۱۳
۱-۱۰ اهم وظایف و مأموریت ها..۱۴
۱-۱۱ اهداف دور نمای ترسیم شده با توجه به رسالت و مأموریت های شرکت۱۴
۱-۱۲ اطلاعات عمومی شرکت آب و فاضلاب۱۷
۱-۱۳ جدول وضعیت نیروی انسانی و روند حرفه ای شدن.۱۸
۱-۱۴ انجام فعالیت های کیفی آب از ابتدای تأسیس شرکت..۱۹
۱-۱۵ نمای فعالیت های انجام شده شرکت..۱۹
۱-۱۶ طرح های ملی اجرا شده در استان.۲۰
۱-۱۷ طرح های اجرا شده قبل از انقلاب.۲۰
۱-۱۸ طرح های اجرا شده بعد از انقلاب..۲۱
۱-۱۹ فعالیت های اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف..۲۲
۱-۲۰ حوزه بهره برداری۲۳
۱-۲۱ طرح های تحقیقاتی اجرا شده.۲۴
۱-۲۲ پروژه های در دست اجرا..۲۴
۱-۲۳ فعالیت های انجام شده در راستای اجرای طرح تکریم۲۴
۱-۲۴ برنامه سال ۸۶.۲۶

فصل دوم : اهداف وعملکرد بخش های مختلف شرکت
۲-۱  معاونت برنامه ریزی و بهبود کیفیت.۲۷
۲-۲ اهداف و برنامه های کیفی معاونت برنامه ریزی..۲۷
۲-۳ بودجه۲۸
۲-۴ واحد خدمات و انفورماتیک۲۹
۲-۵  نمودار ساختار اطلاعاتی..۳۰
۲-۶ کمیته تشکیلات..۳۲
۲-۷ تحقیقات و واحد کیفیت۳۳
۲-۸ شرح وظایف بخش هایی که در دوره کارآموزی در آنها فعالیت نموده ام.۳۴

فصل سوم : شرح عملکرد و آشنایی با نرم افزار کلی اداره آب و فاضلاب
۳-۱ تشریح برنامه کاربردی اداره آب و فاضلاب استان گلستان..۴۱
۳-۲ ساختار کلی برنامه۴۱
۳-۳ شرح عملکرد.۴۲
۳-۴ هفته اول۴۲
۳-۵ هفته دوم و سوم.۴۲
۳-۶ هفته چهارم و پنجم..