کارآموزی کارخانه کیک و کلوچه ارمغان و کارخانه آرد والسی

کد محصول KSG37

تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصـل اول
کارخانه : کیک و کلوچه ارمغان
شناسنامه واحد
نام موسسه : کارخانه کیک و کلوچه ارمغان تربت حیدریه
آدرس و تلفن
انواع محصولات تولیدی
ظرفیت تولید
فضای واحد :
چارت سازمانی
انواع تجهیزات :
انبارها :
۱-۱) جنبه های بهداشتی
۱-۲) ۲-۱) انبار شکر
۱-۳) خصوصیات شکر ورودی
۳-۱) انبار روغن
۴-۱) انبار تخم مرغ
۲) انبار محصولات :
۳) انبار ضایعات
۴) انبار وسایل اسقاطی و مواد خطرناک
۵) سالن تولید –
۶ – آزمایشگاه :
تجهیزات کلی آزمایشات :
۷ – بخش اداری
آزمایشات مربوطه به کیک و کلوچه پس از آماده سازی :
الف) آزمایشات شیمیایی :
وضعیت ظاهری در کلوچه :
۲ ) مزه و بو در کلوچه :
۳ ) اندازه گیری رطوبت کل :
۴ – اندازه گیری PH در کلوچه :
۵ – آزمایش بررسی درصد قند :
۶ – اندازه گیری خاکستر نا محلول در اسید :
اندازه گیری نسبت وزن مغزی به نان کلوچه :
اندازه گیری اسیدیته و پراکسید :
اندازه گیری پر اکسید چربی :
اندازه گیری اسیدیته روغن :
اندازه گیری درصد چربی نمونه :
بسته بندی و نشانه گذاری محصول :
آزمایشات مربوط به کیک :
اندازه گیری درصد پروتئین :
ب) مرحله تقطیر پروتئین :
نشانه تمام شدن آزمایش به دو صورت است :
شمارش با سیلوس سرئوس :
آزمونهای میکروبی کیک و کلوچه
شمارش کلی فرمها انتروباکتریاسه :
شمارش کیک و مخمر :
شمارش باسیلوس سرئوس :
آزمونهای میکروبی کیک و کلوچه :
۱. شمارش کلی فرم ها انتروباکتریاسه
۲. شمارش اشرشیا
۳. شمارش کپک و مخمر
۴. شمارش سالمونلا
۵. شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگالاز
۶. شمارش باسیلوس سرئوس
۷. شمارش کلی فرمها ( انتروباکتریاسه )
فرآیند تولید کیک روغن :
کنترل کیفیت محصول
شماره پروانه ساخت :
الف : ضایعت در طی فرآیند تولید
ب : ضایعات پس از تولید

فصـل دوم
کارخانه آرد والسـی
شهرستان تربت¬حیدریه
شنـاسنـامه واحـد تولیـدی
نام شرکت : کارخانه آرد والسی شرکت کاشت و برداشت
آدرس :
انواع محصولات :
مقدمه
گنـدم :
طبقه بندی گندم از نظر نشانه های صنعتی :
گندم قرمز بهاره :
گندم درم قرمز :
گندم سخت قرمز زمستانه :
گندم سفید :
وارتیدهای گندم اصلاح شده در ایران
مشخصات دانه گندم :
ناخالصیهای گندم :
فاکتور Besat
کیفیت آسیابی گندم :
رطوبت :
کیفیت پروتئین :
پروتئین های آرد به این ترتیب است :
نان های قالبی ۱۲ تا ۱۳ درصد است .
قبیر خام :
آنزیم های گندم
آسیاب کردن گندم
۱ . تمیز کردن :
۲ – ۱ شستشوی گندم
۳ – ۱ Dry Scouling
۴ – ۱ جداسازی بر اساس اندازه و شکل
جداسازی دانه ها
۵- ۱ ماشین های الکتریکی جدا کننده :
مشروط کردن گندم :
روشهای مشروط کردن
فرآیند آسیاب کردن
مراحل مختلف آسیاب کردن :
فضای واحد تولیدی :
سالن تولید :
انبار مواد اولیه :
الف) انبار کیسه ها :
ب) انبار گندم :
انبار محصول :
بخش اداری :
کارگاه :
ضایعات کارخانه :
تأسیسات کارخانه :
انواع تجهیزات و ماشین آلات کارخانه آرد :
زنجیر انتک :
دستگاه بوجاری :
تریور :
شن گیر :
دستگاه نمزن :
سیلوهای خواب :
والس ها :
الک ها :
تایفون ها :
کسید پر کن :
اسپیراتور :
غلطک ها :
دستگاه بوجاری
آزمایشات مربوطه به آرد
یک – بررس آرد از لحاظ رنگ :
دو – بررسی آرد از لحاظ بو و مزه
سه – بررسی آرد از لحاظ آفت زدگی
چهار : بررسی آرد از لحاظ وجود مواد خارجی :
پنج : اندازه¬گیری رطوبت آرد
شش – اندازه گیری PH
هفت – اندازه کیری اسیدیته آرد :
آزمایشات میکروبی مربوط به آرد :
۱- آزمایشات مربوط به کپک :
۲- آزمایشات مربوط به شمارش Tatal count
۹- اندازه گیری درصد خاکستر آرد :
۱۰ – اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید :
۱۱- اندازه گیری گلوتن مرطوب :
۱۲- بررسی کیفیت گلوتن
۳- آزمون رنگ سنجی :
۱۳- بررسی اندازه گیری ذرات
نشانه گذاری
فرآیند تولید آرد
۱ . رطوبت اولیه گندم
۲ . رطوبت ثانویه گندم
۳ . مقدار گندم ورودی به دستگاه .
۱ . غلطک های خرد کننده Break Rolls
۲ . غلطک های تراشنده Screach Rous
۳. غلطک های نرم کننده Rednction Rolls
۱ . نیروی شکافنده Shering Foke
۲ . نیروی تراشنده Scraping for
۳ . نیروی له کننده : Cru Shing Force
عوامل فیزیکی گندم و موثر در کیفیت آرد تولیدی :
الف ) وزن هزار دانه
وزن دانه
اندازه و شکل دانه :
سختی دانه :
دانه های آسیب دیده :
الک کردن sieving
دستگاه تصفیه کننده Puri fier
مواد سفید کننده
۲ . عوامل رنگبری و رسانیدن آرد
گاز کلر :
دی اکس یا دی اکسید کلر :
۳ – اصلاح کننده ها
۶ مواد مغذی
Flour Enlichment
۷ . احیا کننده ها
۸ . هوا دهنده ها
استفاده از روش های فیزیکی برای اصلاح آرد :