کارآموزی شرکت مهندسی

کد محصول KT28

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
درباره شرکت مهندسی پیرامون پالای ۴
بخش اول: تاریخچه ۸
اهداف اتوماسیون یک Plant 8
نگرشهای کلاسیک به اتوماسیون ۸
بخش دوم: شناخت کلی اجزاء یک DCS 13
Remote Control Panel 15
Comminication Medium 17
Central Control 18
System Uptime 19
ساختار کلی یک DCS 20
بخش سوم: اجزاء یک DCS نمونه ۲۱
پیکربندی سیستم ۲۳
تجهیزات CENTUM CS 3000 25
HIS )Human Interface Station) 25
۱)Consol Type HIS 25
۲) Desktop HIS 26
FCS )Field Control Station) 27
FCS for FIO 27
FCS for RIO 27
Compact Type FCS 27
ESB Bus و ER Bus 28
Node Units For FIO 29
ESB Bus Salve Interface 29
ER Bus Salve Interface 29
Field Control For RIO 30
RIO Bus 31
Nodes 31
Node Interface Unit 31
I/O Units)IOU) 31
آرایش LFCS، FCU و Node‌ها ۳۳
Compact FCS 35
I/O Modules 36
Fieldnetwork I/O )FIO) 36
ترکیب ماژولهای I/O و Terminal Block‌ ها ۳۷
Remote I/O )RIO) 38
Engineering PC)ENG) 39
Bus Converter (BCV) 39
Communication Gateway Unit )CGU) 40
Networks 40
Vnet 40
Ethernet 40
FieldBus 41
Redundancy و Reliabaility 42
طراحی Control Room 43
Floor Strength and Space 43
Floor Structure 43
Fooding and Dust –Proof Floor 43
روشنایی ۴۳
تلفن ۴۳
Air Conditioner 43
پنجره ها ۴۴
شرایط آب و هوایی اطاق کنترل ۴۵
دما و رطوبت ۴۵
Vibration 45
پاکی هوا ۴۵
میدان مغناطیسی ۴۵
Power System Supply 46
انتخاب یک منبع تغذیه ۴۶
منابع ۴۷