کارآموزی بخش کامپیوتر آموزش و پرورش

کد محصول KT23

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 دارای گزارشات روزانه و ماهانه

۱-مقدمه
۲- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران باستان ۱
۳- شرح وظایف سازمان آموزش و پرورش ۳
۴- کروکی محل کارآموزی ۶
۵- چارت سازمانی ۷
فصل دوم
۲-مبانی شبکه ۹
۲-۱شبکه کامپیوتری ۹
۲-۲-رسانه انتقال ۹
۲-۳- پروتکل ۹
۲-۴-توپولوژی شبکه ۹
۲-۵-تقسیم بندی شبکه از نظر وسعت جغرافیایی ۹
۹ ۲-۶-تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف
۲-۷- تقسیم بندی شبکه ازنظر نحوه ارتباط با STATIN 9
۲-۸- رسانه انتقال ۱۱
۲-۸-۱-کابل UTP 11
۲-۸-۲- کابل کوکسیال ۱۴
۲-۸-۳-فیبر نوری ۱۵
۲-۹-پروتکل ۱۷
۲-۹-۱- اجزای پروتکل TCP/IP 17
۲-۹-۲پروتکل های موجود در لایه Network پروتکل TCP/IP 17
۲-۹-۳-پروتکل های موجود در لایه Application پروتکل TCP/IP 18
۲-۹-۴-مدل آدرس دهی IP 20
۲-۹-۵- Subnetting 20
۲-۹-۶چگونگی آدرس های IP 20
۲-۱۰-تقسیم بندی بر اساس توپولوژی ۲۵
۲-۱۱ سیستم عامل شبکه: ۳۱
۲-۱۲ مراحل نصب شبکه: ۳۲
۲-۱۲-۱ نصب سخت افزاری: ۳۲
۲-۱۲-۲-ارسال بسته های اطلاعاتی ۴۹
۲-۱۲-۳-آگاهی از مقصد یک پیام ۵۲
۲-۱۲-۴پروتکل ها ۵۳
۲-۱۳ مراحل نصب نرم افزاری Windows 2000 Advance Server 56
۲-۱۳-۱- تنظیمات شبکه در Windows 2000 Advanced server 62
۲-۱۳-۲- تنظیمات Client در Windows 98 54
۲-۱۳-۲-۱نصب کارت شبکه در Windows 98 : 64
۲-۱۴- امنیت و مدیریت شبکه در Windows 2000 Advance server 65
۲-۱۴-۲- مزایای استفاده از Windows 2000 66
۲-۱۵اشتراک منابع ۶۷
۲-۱۵-۱اشتراک فایل ۶۹
۲-۱۵-۲اشتراک چاپگر ۷۲
۲-۱۵-۳اشتراک خط اینترنت ۷۳
۲-۱۵-۴- سرویس های Windows 2000 Advanced server 80
فصل سوم
گزارشات روزانه ۸۳
گزارشات ماهانه ۸۵