کارآموزی کامپیوتر در تامین اجتماعی

کد محصول KT14

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
۱-مقدمه ۱
فصل اول
۲-تاریخچه تامین اجتماعی ۳
۳-تامین اجتماعی درایران ۳
۴-وزارت رفاه ایرانی ۵
۵-ماموریت ۵
۶-اهداف ۶
۷- راهبردها ۷
چارت سازمانی ۷
کروکی محل کارآموزی ۸
فصل دوم
۱-آموزش تصویری نصب ویندوز XP 10
۲-مبانی شبکه ۲۰
۲-۱شبکه کامپیوتری ۲۰
۲-۲-رسانه انتقال ۲۰
۲-۳- پروتکل ۲۰
۲-۴-توپولوژی شبکه ۲۰
۲-۵-تقسیم بندی شبکه از نظر وسعت جغرافیایی ۲۰
۲-۶-تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف ۲۱
۲-۷- تقسیم بندی شبکه ازنظر نحوه ارتباط با STATIN 21
۲-۷-۱-مدل :Peer to Peer 21
۲-۷-۲-مدل Server Based 21
۲-۷-۳-مدل Client Server 21
۲-۸- رسانه انتقال ۲۲
۲-۸-۱-کابل UTP 22
۲-۸-۲- کابل کوکسیال ۲۴
۲-۸-۳-فیبر نوری ۲۵
۲-۹-پروتکل ۲۷
۲-۹-۱- اجزای پروتکل TCP/IP 27
۲-۹-۲پروتکل های موجود در لایه Network پروتکل TCP/IP 27
۲-۹-۳-پروتکل های موجود در لایه Application پروتکل TCP/IP 28
۲-۹-۴-مدل آدرس دهی IP 29
۲-۹-۵-نحوه اختصاص IP 29
۲-۹-۶- Subnetting 29
۲-۹-۷چگونگی آدرس های IP 30
۲-۱۰-تقسیم بندی بر اساس توپولوژی ۳۴
۲-۱۰-۱توپولوژی BUS 35
۲-۱۰-۲-توپولوژی STAR 36
۲-۱۰-۳-توپولوژی RING 37
۲-۱۰-۴توپولوژی Hybrid 39
۲-۱۱ سیستم عامل شبکه: ۳۹
۲-۱۲ مراحل نصب شبکه: ۳۹
۲-۱۲-۱ نصب سخت افزاری: ۳۹
۲-۱۲-۱-۱کارت شبکه ۳۹
۲-۱۲-۱-۲کابلها ۴۰
۲-۱۲-۱-۳داکت ۴۰
۲-۱۲-۱-۴کانکتور ۴۱
۲-۱۲-۱-۵تستر ۴۱
۲-۱۲-۱-۵Rack 42
۲-۱۲-۱-۶سوئیچ ۴۳
۲-۱۲-۱-۷ روتر ۵۶
۲-۱۲-۲-ارسال بسته های اطلاعاتی ۵۸
۲-۱۲-۳-آگاهی از مقصد یک پیام ۶۰
۲-۱۲-۴پروتکل ها ۶۱
۲-۱۳ مراحل نصب نرم افزاری Windows 2000 Advance Server 64
۲-۱۳-۱- تنظیمات شبکه در Windows 2000 Advanced server 69
۲-۱۳-۲- تنظیمات Client در Windows 98 71
۲-۱۳-۲-۱نصب کارت شبکه در Windows 98 : 71
۲-۱۴- امنیت و مدیریت شبکه در Windows 2000 Advance server 73
۲-۱۴-۱ امنیت ۷۳
۲-۱۴-۲- مزایای استفاده از Windows 2000 74
۲-۱۵اشتراک منابع ۷۴
۲-۱۵-۱اشتراک فایل ۷۶
۲-۱۵-۲اشتراک چاپگر ۷۸
۲-۱۵-۳اشتراک خط اینترنت ۸۰
۲-۱۵-۴- سرویس های Windows 2000 Advanced server 87
۲-۱۵-۴-۱نصب از طریق فلاپی دیسک: ۸۸
WMI Control (Windows Management Instrumentation )16-2 90
Performance logs and alerts1-16-2 91
۲-۱۶-۳کاربران محلی در کنترلگر های حوزه: ۹۴
۲-۱۶-۳-۱جهت ایجاد حسابهای کاربران در یک حوزه مراحل زیر را طی می کنیم: ۹۴
۲-۱۶-۴گروهها در سرویسگرهای مستقل ویندوز ۲۰۰۰ ۹۵
۲-۱۶-۵گروههای توکار در سرویسگرهای مستقل ۹۵
۲-۱۶-۶ایجاد گروههای محلی ۹۶
۲-۱۶-۷ اولویت دسترسی کاربران یا گروهها ۹۹
۲-۱۶-۸- سرویس های دیگر Windows 2000 99
فصل سوم گزارش کارآموزی و ضماوم و پیوست ها
گزارش روزانه ۱۰۵
گزارش هفتگی ۱۰۶
گزارش ماهیانه ۱۰۷
پیوست ها ۱۰۸