گزارش کارآموزی کامپیوتر در بیمارستان امام خمینی گزارش هفته به هفته )

کد محصول KT13

تعداد صفحات: ۱۷  صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
مقدمه : ۱
تعریف کار آموزی ۱
اهداف کار آموزی ۲
مشخصات و موقعیت محل کار آموزی ۲
کارهایی از قبیل: ۲
موقعیت جغرافیایی : ۲
زمان حضور در محل کار آموزی : ۳
نظافت کاری: ۴
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ۵
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ۱ ۶
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ۲ ۷
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ۳ ۹
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ۴ ۱۰
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ۵ ۱۲
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ۶ ۱۳
بخش اول: ۱۵
گزارش (۱) ۱۵
فعالیت های انجام شده: ۱۵
چهارشنبه ۱۴/۱۲/۸۷ ۱۵
پنج شنبه ۱۵/۲/۸۷ ۱۶
شنبه ۱۷/۱۲/۸۷ تا پنج شنبه ۲۲/۱۲/۸۷ ۱۶
شنبه ۸/۱/۸۸ تا سه شنبه ۱۱/۱/۸۸ ۱۶
شنبه ۲۵/۱/۸۸ تا سه شنبه ۱۸/۱/۸۸ ۱۷
چهارشنبه ۱۹/۱/۸۸ تا پنج شنبه ۲۰/۱/۸۸ ۱۷
شنبه ۲۲/۱/۸۸ تا دوشنبه ۲۴/۱/۸۸ ۱۷