کارآموزی کامپیوتر در آموزش و پرورش

کد محصول KT6

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
۱-مقدمه ۱
۲- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران باستان ۲
۳- آموزش و پرورش باستان ۴
۴- شرح وظایف سازمان آموزش و پرورش : ۴
۵- آشنایی کلی سیستم حسابداری آموزش و پرورش خراسان شمالی ۵
۶- دریافتهای سازمان آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد ۶
۷- راهبردها ۸
فصل دوم 
۱-آموزش تصویری نصب ویندوز XP 9
۲-مبانی شبکه ۹
۲-۱شبکه کامپیوتری ۱۲
۲-۲-رسانه انتقال ۱۳
۲-۳- پروتکل ۱۴
۲-۴-توپولوژی شبکه ۱۵
۲-۵-تقسیم بندی شبکه از نظر وسعت جغرافیایی ۱۹
۲-۶-تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف ۲۰
۲-۷- تقسیم بندی شبکه ازنظر نحوه ارتباط با STATIN 22
۲-۷-۱-مدل :Peer to Peer 23
۲-۷-۲-مدل Server Based 25
۲-۷-۳-مدل Client Server 1
۲-۸- رسانه انتقال ۲
۲-۸-۱-کابل UTP 4
۲-۸-۲- کابل کوکسیال ۴
۲-۸-۳-فیبر نوری ۵
۲-۹-پروتکل ۶
۲-۹-۱- اجزای پروتکل TCP/IP 8
۲-۹-۲پروتکل های موجود در لایه Network پروتکل TCP/IP 9
۲-۹-۳-پروتکل های موجود در لایه Application پروتکل TCP/IP 9
۲-۹-۴-مدل آدرس دهی IP 12
۲-۹-۵-نحوه اختصاص IP 13
۲-۹-۶- Subnetting 14
۲-۹-۷چگونگی آدرس های IP 15
۲-۱۰-تقسیم بندی بر اساس توپولوژی ۱۹
۲-۱۰-۱توپولوژی BUS 20
۲-۱۰-۲-توپولوژی STAR 22
۲-۱۰-۳-توپولوژی RING 23
۲-۱۰-۴توپولوژی Hybrid 25
۲-۱۱ سیستم عامل شبکه: ۱
۲-۱۲ مراحل نصب شبکه: ۲
۲-۱۲-۱ نصب سخت افزاری: ۴
۲-۱۲-۱-۱کارت شبکه ۴
۲-۱۲-۱-۲کابلها ۵
۲-۱۲-۱-۳داکت ۶
۲-۱۲-۱-۴کانکتور ۸
۲-۱۲-۱-۵تستر ۹
۲-۱۲-۱-۵Rack 12
۲-۱۲-۱-۶سوئیچ ۱۳
۲-۱۲-۱-۷ روتر ۱۴
۲-۱۲-۲-ارسال بسته های اطلاعاتی ۱۵
۲-۱۲-۳-آگاهی از مقصد یک پیام ۱۹
۲-۱۲-۴پروتکل ها ۲۰
۲-۱۳ مراحل نصب نرم افزاری Windows 2000 Advance Server 22
۲-۱۳-۱- تنظیمات شبکه در Windows 2000 Advanced server 23
۲-۱۳-۲- تنظیمات Client در Windows 98 25
۲-۱۳-۲-۱نصب کارت شبکه در Windows 98 : 1
۲-۱۴- امنیت و مدیریت شبکه در Windows 2000 Advance server 2
۲-۱۴-۱ امنیت ۴
۲-۱۴-۲- مزایای استفاده از Windows 2000 4
۲-۱۵اشتراک منابع ۵
۲-۱۵-۱اشتراک فایل ۶
۲-۱۵-۲اشتراک چاپگر ۸
۲-۱۵-۳اشتراک خط اینترنت ۱۲
۲-۱۵-۴- سرویس های Windows 2000 Advanced server 9
۲-۱۵-۴- سرویس های Windows 2000 Advanced server 14
۲-۱۵-۴-۱نصب از طریق فلاپی دیسک: ۱۵
WMI Control (Windows Management Instrumentation )16-2 19
Performance logs and alerts1-16-2 20
۲-۱۶-۳کاربران محلی در کنترلگر های حوزه: ۲۲
۲-۱۶-۳-۱جهت ایجاد حسابهای کاربران در یک حوزه مراحل زیر را طی می کنیم: ۲۳
۲-۱۶-۴گروهها در سرویسگرهای مستقل ویندوز ۲۰۰۰ ۲۵
۲-۱۶-۵گروههای توکار در سرویسگرهای مستقل ۱
۲-۱۶-۶ایجاد گروههای محلی ۲
۲-۱۶-۷ اولویت دسترسی کاربران یا گروهها ۴
۲-۱۶-۸- سرویس های دیگر Windows 2000 4
فصل سوم 
۲انتقادات و پیشنهادات ۲
پیوست ها ۴