گزارش کارآموزی حسابداری شرکت (انارین)

کد محصول:khs3

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تاریخچه شرکت انارین – هزار دانه
هدف از تشکیل شرکت انارین – هزاردانه
موضوع و فعالیت شرکت انارین – هزاردانه
–  موضوع شرکت
تعداد پرسنل به تفکیک مدارک
تعداد پرسنل به تفکیک مدیران
حداقل و حداکثر پرداخت حقوق
برنامه ریزی نیروی انسانی
نحوه استخدام نیروی انسانی
چارت سازمانی
تعداد واحدها و دوایر
اهم وظایف هر بخش
– هیئت مدیره
– مدیر عامل
– مدیرعامل
– مدیرکارخانه
– واحدبازرگانی
– واحد حسابداری و روند عملیات
واژه های کلیدی
یافته ها – روند عملیات واحد تجاری
ثبت مقداری موجودی مواد اولیه
ثبت ریالی موجودی مواد اولیه
نحوه کد گذاری
ثبت فروش کالا
ثبت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
چگونگی بستن حسابها
بستن حساب های دائم
بستن حساب های موقت و تعدیل موجودی ها
تراز افتتاحی شرکت انارین – هزار دانه –
– سرفصل حسابها در شرکت انارین – هزاردانه
– صورت های مالی در شرکت انارین – هزاردانه
– ترازنامه شرکت انارین – هزاردانه
– صورت سود و زیان شرکت انارین – هزار دانه
– صورت سود انباشته شرکت انارین – هزاردانه
– اعمال کنترل ها
فرم های مورد استفاده در واحد حسابداری
– دستور پرداخت چک
– دستور دریافت و پرداخت
– قبض رسید
– صورت دریافت ، پرداخت های تنخواه گردان
– مدیران کنترل کیفی کارخانه
– مدیران خطوط تولید
– فرم های مورد استفاده مدیران خطوط تولید
گزارش کار روزانه – فرم شماره یک
گزارش کار روزانه – فرم شماره دو
– واحد تأسیسات
– مدیر پرسنل
– امور اداری
– واحد انبار
فرم های مورد استفاده در واحد انبار
– به جای فاکتور فروش
– برگ رسید انبار
– برگ خروج از انبار
سیستم بازاریابی و بازرگانی شرکت
برنامه ریزی آینده شرکت
محل شرکت ، کارخانه و دفتر مرکزی
ثبت و ایجاد شرکت انارین – هزار دانه
نوع تصمیم گیری در شرکت هزار دانه – انارین
امکانات و تسهیلات کارکنان
مهم ترین مسائل و مشکلات شرکت
خدمات پس از فروش
نحوه ارائه پاداش و مزایا