کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی

کد محصول:khs15

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه word

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:کلیات
۱-کلیات
۱-۱-تعریف حسابداری
۱-۲-تعریف مالیات
۱-۲-۱-انواع مالیات
۱-۲-۲-اشخاص مشمول مالیات
۱-۲-۳- اشخاص غیر مشمول مالیات
۱-۳-تشریح مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم
۱-۳-۱-مالیات بر ارث
۱-۳-۲ -مالیات بر درآمد مشاغل
۱-۳-۳-مالیات برنقل و انتقال املاک
۱-۳-۴-مالیات بر در آمد کشاورزی
۱-۳-۵- مالیات بر درآمد حقوق
۱-۴-هزینه های قابل قبول و استهلاک
۱-۵- تشکیل سازمان امور مالیاتی
۱-۵-۱-اهداف سازمان امور مالیاتی
۱-۶- شرح وظایف سازمان امور مالیاتی
۱-۷- انواع پست ها در سازمان امور مالیاتی
فصل دوم: سیستم های حسابداری
۲- سیستم های حسابداری
۲-۱- تاریخچه سیستم های حسابداری
۲-۲-سیستم حسابداری
۲-۳- دسته بندی سیستمهای حسابداری
۲-۴- مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری
۲-۴-۱-شناسایی سیستم حسابداری
۲-۴-۲-تجزیه و تحلیل و ارزشیابی سیستم حسابداری
۲-۴-۳- طراحی سیستم حسابداری
۲-۴-۴-اجرای سیستم حسابداری
۲-۴-۵-وارسی سیستم حسابداری
۲-۴-۶-نگهداری سیستم حسابداری
فصل سوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با فعالیت کارآموزی
۳- ارزیابی بخشهای مرتبط با فعالیت کارآموزی
۳-۱- آشنایی با سیستم مالیات بر مشاغل
۳-۲-تشریح منوهای سیستم مالیات بر مشاغل
۳-۳- بررسی مختصر سیستم دبیر خانه اداره امور مالیاتی
فصل چهارم:گزارشات،ارزیابی آموخته ها و ارائه پیشنهادات
۴- گزارشات، ارزیابی آموخته ها و ارائه پیشنهادات
۴-۱-گزارشات روزانه
۴-۲-گزارشات هفتگی
۴-۳-نتیجه گیری
۴-۴-پیشنهادات و انتقادات
منابع ومآخذ