کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

کد محصول:khs24

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول : کلیات
اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب ۲
امورمالی سازمان آب وفاضلاب ۳
سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل ۹
مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان ۱۱
فصل دوم : سیستم حسابداری
درآمدها ۱۸
حقوق ودستمزد ۱۹
مفهوم استخدام عمومی ۲۰
حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب ۲۶
حسابداری طرح ۳۵
نحوه محا سبه استهلاک ۳۹
فصل سوم: دارائی های ثابت
جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها ۵۰
نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی ۵۵
صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت ۶۰
نحوه کد گذارایی اموال جزئی ۶۴
فصل چهارم : نتیجه گیری 
نتیجه گیری ۶۵
ضمائم ۶۶
منابع و مآخذ ۶۷
فصل اول:کلیات
موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد 
منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از ۲۲هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود ۴۸% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی ۸۰۰-۲۵۰ میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده ۳ حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی که به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب می سازد.
اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب
۱- سالمسازی اب مورد استفاده مردم درشهرهها .
۲- تسویه کردن اب مورد استفاده مردم
امورمالی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان
بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح‌تشکیل می‌دهد که براساس وظایف هریک ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم‌بندی شده است .
الف ـ بخش حسابداری جاری :
دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازکارها وهزینه‌ها حسابداری می‌شوندکه منافع آنی ندارند واین هزینه‌ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه‌های حقوق ، ایاب‌وذهاب . درهزینه‌های تشکیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می‌شوندکه این بخش‌به دوقسمت زیرتقسیم می‌شوندکه عبارتند از :
۱ ـ بخش حسابداری قراردادها .
۲ ـ بخش حسابداری امورات جاری .
۱ ـ بخش حسابداری قراردادها :
دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است که سازمان آب وفاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . که به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازکارهای خودبرگزارمی‌کند . هرشخص یاشرکتی که دراین مناقصات کمترین قیمت راپیشنهادکند درمناقصه برنده می‌شود. مثلاً یکی ازمناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی‌کندمناقصه برای حفر چاه است .که طبق شرایط اعلام‌شده هرشخصی که کمترین منابع را پیشنهادکند بااوقرارداد بسته می‌شود .
نمونه‌ای ازقراداد حفر چاه که بین دوطرف بسته می‌شودبه صورت زیرمی‌باشد