کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در شرکت گاز

کد محصول:khs40

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه word

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه ۱
حسابداری فروش: ۲
بخشودگی ها: ۲
ثبت: ۳
شرح عملیات فروش: ۴
مراحل اشتراک پذیری: ۴
رونه ینگ صورتحساب مشترکین ۴
بانک پرداخت کننده وجه: ۵
بودجه: ۶
الف) جاری: ۶
ب ۱) خرید دارایی ۶
حسابداری جاری: ۷
سرمایه ای: ۷
حسابداری طرحها: ۹
حسابداری کالا: ۱۱
تعریف کالا ۱۱
مراحل خرید: ۱۱
حسابداری کالا و صورتهای مالی: ۱۲
بررسی مکاتبات و دستور العمل جاری: ۱۲
الف) در بخش حسابداری کالا: ۱۲
اسناد جاری: ۱۴
عملیات حسابداری: ۱۴
تنخواه گردان: ۱۴
هزینه تلفن: ۱۵
حسابداری اموال: ۱۶
جمع داری: ۱۷
حقوق و دستمزد: ۱۷
فوق العاده ها: ۱۷
نوبت کار: ۱۸
اضافه کاری: ۱۹
بازنشستگی ۲۰
حسابداری صنعتی: ۲۱
خزانه داری: ۲۲
مغایرت گیری: ۲۳
مانده دفتر ۲۳
۳: ضمانت نامه پیش پرداخت ۲۴
۴ کسور وجه الضمان: ۲۴
دفتر داری: ۲۶
فلوچارت شرکت گاز مرکزی استان فارس: ۲۷
دستاوردهای من از محل کارآموزی ۲۸