گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیات استان قزوین

کد محصول:khs43

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول – معرفی اداره مالیات استان

معرفی

وظایف سازمان

فصل دوم – حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی

بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :

تعریف مالیات :

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:

مالیاتهای مستقیم :

الف: مالیات بر دارائی :

ب : مالیات بر درآمد:

مالیاتهای غیر مستقیم :

الف : مالیات بر واردات :

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :

حسابداری مالیاتی ارزش افزوده :

۱ –  رویکردهای حسابداری:

۲-  رویکردهای مدیریت مالی:

۳ –  رویکرد تلفیقی:

۴ –  رویکرد اقتصادی:

تعریف ارزش افزوده :

الف) تهیه از روی صورت سودوزیان:

بازیهای سه گانه مدیران:

بازی سرمایه بکار گرفتهشده

بازرشدهای آینده:

بازی انتقال ریسک:

مالیات برارزش افزوده:

تعریف مالیات بر ارزشافزوده

عللاخذ مالیات ارزش افزوده

محاسن وعلل اخذ مالیاتعبارتنداز:

روشهای اخذ مالیات ارزش افزوده:

نرخمالیات×(خروجی ها – ورودیها)

چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده :

۱ – خرید مواد به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال :

۲ – فروش محصول تولیدی به مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال :

فصل سوم – حسابداری مالیات بر درآمد

مقدمه

سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات

تحت دو عنوان اصلی زیر طبقه بندی می شود:

۱-تفاوت دائمی

۲-تفاوت موقتی

۱-تفاوت دائمی

۲-تفاوت موقتی

الف: تفاوت های ناشی از زمان

در این خصوص چهار حالت می تواند وجود داشته باشد:

ب:تفاوتهای مبنی بر تعیین ارزش (ارزشیابی)

روش مبتنی بر ترازنامه

نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات

دلایل موافقین

۱-اصل تطابق:

۲-تداوم فعالیت

۳-شیوه مدیریت:

دلایل مخالفین

۱-قابل فهم نبودن:

۲-هزینه نبودن مالیات

۳-مربوط نبودن

۵-تخصیص موردی مالیات:

۶ -تنزیل مبالغ تخصیص یافته مالیات:

تحقیقات مشاهده ای

مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری

خالص زیان سنواتی

آیا اینها در واقع دارائی و بدهی هستند؟

مقایسه دیدگاه ”مقابله هزینه ها بادرآمد فروش“

ارائه نتایج تخصیص مالیات

۱- تخصیص طی دوره مالیات

۲-روش خالص مالیات

فصل چهارم نتیجه گیری

نتیجه گیری