گزارش کارآموزی حسابداری در شهرک صنعتی

کد محصول:khs45

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه word

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه
گزارش کارآموزی در شهرک صنعتی خیام نیشابور
چارت سازمانی
بررسی کاربری صنعتی و وضعیت زیست محیطی شهرستان
مساحت و سرانه کاربری صنعتی در سطح شهرستان
مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی
امتیازات شهرک صنعتی خیام
مشخصات واحدهای بهره برداری شده ، تعداد و قراردادها در عرصه شهرکهای صنعتی
وضعیت استقرار صنایع و اشتغال
تحلیل میزان موفقیت شهرکهای صنعتی در عرصه شهرستان
پروژه های انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی
پروژه های پیش بینی شده
امور مالی
امور قراردادها
طرحهای جاری
طرحهای عمرانی
امورجاری
دارایی های ثابت
صدور چک
هزینه های جاری
حقوق
اسناد جاری
امور متقاضیان و حسابداری
صورتهای مالی
حسابداری شرکت