گزارش کارآموزی حسابداری در مدرسه غیر انتفاعی

کد محصول:khs65

تعداد صفحات: ۲۸ صفحه word

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

پیش گفتار:
مقدمه:
سرفصل حسابها همراه با کد حساب:
صورتهای مالی:
حسابداری فعالیت های انجام شده در طول دوره

 بخشی از گزارش

مقدمه:

در ایران علیرقم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های موسسات غیر انتفاعی در چند دهه اخیر ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی مفید و موثر را در این مورد می طلبد و خواستار یک تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه است . مطالعه سیر تکاملی تاریخی حسابداری در ایران و مقایسه آن با روند تکاملی این رشته در سایه کشورهای موید این نظر است.

نا آگاهی مدیران این موسسات به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و بموقع و اداره امور مالی سازمانهای مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاهها و موسسات مراکز آموزش عالی و حسابداری به کار رفته شده در عمل یکی از دلایل این افت به شمار می آید و هر فردی که در ساختن یک سیستم تبحر یافت می کند سیستم کوچکی برای یک سازمان می سازد در صورتی که سازمانهای مشابه وجود دارد و می توان از سیستمهای مشترک استفاده کرد و باعث بالابردن روند کنترل و سرعت بخشیدن به امر حسابداری شود.

در این میان سیستم ارائه شده که مورد استفاده مدارس غیر انتفاعی است ارائه می شود.

صورت بعدی صورت ترازنامه است که در صفحه بعد به صورت یک ترازنامه چهار ستونی

کلاس فوق برنامه در هر هفته در سال تحصیلی ۷۸-۷۹ مبلغ ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد از اول شهریور تا پایان شهریور ماه از ۲۵۰ نفر دانش آموز به شرح زیر ثبت نام به عمل آمد و برای هر یک از دانش آموزان ۳۲ واحد درسی منظور شد و کلیه دانش آموزان متقاضی کلاسهای فوق برنامه بودند.

۱-      ۱۳۵ نفر از دانش آموزان کل بدهی خود را یکجا به حساب بانک مدرسه واریز نمودند.

۲-      ۱۵ نفر از دانش آموزان با ارائه نامه ای از معاونت امور مدارس هر یک ده درصد تخفیف گرفته و مابقی بدهی خود را به حساب بانکی مدرسه واریز نمودند (تخفیف شامل فوق برنامه نمی شود.)

۳-      ۲۰ نفر از دانش آموزان هر یک یک چهارم بدهی خود را به حساب بانکی مدرسه واریز نمودند و بابت مابقی بدهی خود سفته تحویل حسابدار نمودند.

۴-      ۵۶ نفر از دانش آموران نیز هر کدام یک دوم بدهی خود را به حساب بانکی مدرسه واریز نمودند و بابت مابقی بدهی خود هیچگونه سندی تحویل مدرسه ندادند.

۵-      در تاریخ ۲۸/۶/۷۸ پنج نفر از دانش آموزانی که بدهی خود را به طور کامل به حساب بانکی مدرسه واریز نموده بودند به علت تغییر محل سکونت خود مبلغ شهریه فوق برنامه خود را با کسر ده درصد پس گرفتند.

۶-      در تاریخ ۲۹/۶/۷۸ دو نفر از دانش آموزانی که قبلاً یک چهارم بدهی خود را بحساب بانکی مدرسه واریز کرده بودند و بابت مابقی سفته تحویل نموده بودند به علت تغییر محل سکونت وجوه واریزی و اوراق بهادار خود را با کسر ۱۰% پس گرفتند.

۷-      در تاریخ ۱۸/۹/۷۸ آموزش و پرورش محل طی نامه ای بجای حقوق مدیر مدرسه که از طرف آموزش و پرورش محل مامور بود ۱۶ نفر تز دانش اموزانی را که قبلاً بدهکار بودند معرفی و برای هر یک از آنها ۲۵% تخفیف تعیین نمود (طرح معلم مامور).

۸-      در تاریخ ۲۴/۱۰/۷۸ آموزش و پرورش محل ۸ نفر از دانش آموزان را که کلاً بدهکار بودند طی نامه ای به عنوان طرح رافع معرفی نمود در این مقرر شده بود ۶۰% شهریه در تعهد آموزش و پرورش باشد و ۴۰% بقیه شهریه آنها مشمول تخفیف مدرسه گردد.

۹-      در تاریخ ۱۲/۱۱/۷۸ آموزش و پرورش محل مبلغ بدهی خود بابت طرح رافع را به حساب بانکی مدرسه واریز نمود.

۱۰-  اداره آموزش و پرورش محل ۱۲ نفر از دانش آموزانی را که فرزند فرهنگیان بودند و به مدرسه بدهکار بودند طی نامه ای به عنوان طرح تخفیف فرهنگیان معرفی و مقرر نمود به هر یک از آنها ۱۵% تخفیف داده شود و این تخفیفات به حساب بدهکاری آموزش و پرورش منظور شود تاریخ ۱۴/۱۱/۷۸ (این تخفیف مشمول شهریه فوق برنامه نمیشود.)

۱۱-  در تاریخ ۱۵/۱۱/۷۸ دونفر از دانش اموزان یکی از دبیرستانهای دولتی جهت گذراندن ۵ واحد درسی در این دبیرستان بصورت میهمان پذیرفته شدند این دو نفر بابت شهریه خود هر کدام سه برگ چک به مبلغ مساوی تحویل امور مالی مدرسه دادند (از کلاسهای فوق برنامه استفاده نخواهند کرد.)

۱۲-  در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۸ یکی از دانش آموزان مهمان با ارائه نامه ای از ریاست واحد ۱۰% تخفیف گرفتند (در حالیکه هیچ یک از چکهای نامبرده دریافت نشده بود)

مطلوبست:

۱-  صدور اسناد حسابداری

۲-  تهیه اسناد در دفتر کل به شکل T

۳-  تهیه تراز آزمایشی این مسئله