گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت سودا شیمی

کد محصول:khs67

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی کلی با مکان شرکت
۱ـ پیشگفتار
۲ـ مقدمه
۳ـ نمودارسازمان
۴ـ تاریخچه شرکت

فصل دوم: اجزای تشکیل دهنده شرکت
الف: قسمت تولید
۱ـ کارخانه
۱ـ۱ خط تولید دستگاه تزریق
۲ـ۱ خط تولید دستگاه اکسترودر
۲ـ انبار
۱ـ۲ انبار مواد اولیه
۲ـ۲ انبار محصولات
۳ـ امور اداری وکار گزینی
ب: قسمت بازرگانی
۱ـ دفتر مرکزی
۱ـ۱ قسمت فروش
۲ـ۱ قسمت تدارکات
۳ـ۱ قسمت امور اداری

فصل سوم : ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته کار آموزی
الف: ساختار امور مالی شرکت
۱-حسابداری صنعتی
۲-حسابداری مالی
ب:ثبت های حسابداری مربوط به قسمت تولیدی و بازرگانی
ج: صورت های مالی وتجزیه وتحلیل آن ها
۱ـ تراز نامه
۲ـ صورت سود وزیان
۳ـ صورت سرمایه
۴ـ صورت تغییرات در وضعیت مالی
۵ـ توضیحات صورت های مالی

فصل چهارم :آزمون آموخته ها
فرم های کلی صورت های مالی
۱ـ تراز نامه
۲ـ صورت سود وزیان ـ گردش حساب سود وزیان انباشته
۳ـ صورت سود وزیان جامع
۴ـ صورت جریان وجوه نقد
۵ـ یادداشت های توضیحی
۱ـ۵ مبنای تهیه صورت های مالی
۲ـ۵ اهم رویه های حسابداری
۳ـ۵ توضیح اقلام مندرج در صورت
۴ـ۵ سایر اطلاعات

تعاریف :
(تعاریفی از حسابداری)