پاورپوینت درباره اهمیت و خطر در فرآیند حسابرسی

کد محصول: PWH43

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار

پاورپوینت آماده حسابداری درباره اهمیت و خطر در فرآیند حسابرسی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۴۰

بخشی از پاورپوینت

دلایل تخصیص قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت به بخشها (تحریف قابل تحمل)

۱-حسابرسان شواهد را به جای این که برای صـــورت های مالی جمع آوری کنند، برای بخش ها جمع آوری می کنند.ایــن مساله به آن ها در تصمیم گیری برای شواهد حسابرسی مناسبی کـه باید جمع آوری شوند، کمک می کند.

۲-بیشتر حسابـــــــرسان حرفه ای،اهمیــــت را به جـــــای تخصیص به حسابهای صورت سود و زیان،به حسابهای ترازنامــه تخصیص می دهند ، زیرا بسیاری از تحریفهای صورت سود و زیــــان، بــــه دلیل سیستم دفترداری دو طرفه ، اثــــری مشابـــه بر ترازنامه دارند . لذا تخصیص قضاوت هم به حسابهای صورت ســـود و زیــــان و هم به حسابهای تراز نامه،صحیح نیست و انجام این کار منجر به تحــریف های قابل تحمل کمتر از حد مطلوب می شود.

.۳ وقتی حسابرسان قضاوت مقدماتی در مورد اهمیـــــت را به مانده حساب ها تخصیص میدهند ، از اهمیت تخصیص داده شده به هر مانـــده حساب خاص تحریف قابل تحمـــل تعبیر می شود.

فهرست مطالب:

تعریف بااهمیت ازنظر حسابرسان

حسابرسان دربه کارگیری اهمیت،پنج مرحله بسیار مربوط به هم را دنبال میکنند.

انجام قضاوت مقدماتی درمورد اهمیت

قضاوت تجدید نظر شده در مورد اهمیت

عوامل موثربرقضاوت مقدماتی در مورد اهمیت

اهمیت مفهومی نسبی است نه مطلق

برای ارزیابی به مبناهایی نیاز است

عوامل کیفی هم بر اهمیت موثر هستند

رهنمود های توضیحی

دلایل تخصیص قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت به بخشها (تحریف قابل تحمل)

سه مشکل عمده در تخصیص اهمیت به حسابهای ترازنامه، پیش روی حسابرسان می باشد

برآورد تحریف ومقایسه آن با قضاوت مقدماتی

خطرحسابرسی و احتمال خطر حسابرسی

توضیحی در مورد خطر و شواهد

مدل خطر حسابرسی برای تصمیم گیری

انواع خطر حسابرسی

خطر عدم کشف برنامه ریزی شده

خطر ذاتی

خطر کنترل

چند مطلب مهم در مورد خطر کنترل

خطر قابل پذیرش حسابرسی

برآورد خطر قابل پذیرش حسابرسی

عوامل موثر برخطر قابل پذیرش حسابرسی

روشهایی که حسابرسان حرفه ای از آن ها برای برآورد خطر قابل پذیرش حسابرسی استفاده می کنند

عوامل عمده در هنگام برآورد خطر ذاتی

عوامل موثر بر خطر ها

رابطه خطر ها با شواهد و عوامل موثر بر خطرها

محدودیت های اندازه گیری

رابطه بین خطر و شواهد در جدول

کاربرد مدل خطر حسابرسی

رابطه بین تحریف قابل تحمل و خطر ها با شواهد برنامه ریزی شده

ارزیابی نتایج

سه راه برای کاهش خطر حسابرسی به دست آمده به سطحی قابل قبول وجود دارد

تجدید نظر در خطر ها و شواهد