پاورپوینت درباره شغل و حرفه حسابرسی

کد محصول: PWH36

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت رشته حسابداری درباره شغل و حرفه حسابرسی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۲۵

بخشی از پاورپوینت :

حرفه حسابرسی درکشورمانوپا است.کمترازیک قرن ازعمرآن می گذرد و در طول این مدت فرازونشیب های بسیاری داشته است .آموزش حسابرسی به عنوان درس مستقل دانشگاهی دارای عمرکوتاهی است وشاید به کمترازنیم قرن پیش بازگردد.

فهرست مطالب:

سابقه حسابرسی

عوامل موثرمنفی بررشدوگسترش حرفه حسابرسی وآموزش آن درایران

رویدادهای مهم موثر بررشدوتوسعه حسابرسی درسالهای اخیر

تقاضا برای حسابرسی وسایرخدمات اطمینان بخشی

قانون ساربینز-آکسلی

ماهیت حسابرسی

جمع آوری وارزیابی شواهد

حسابرسان مستقل

تهیه گزارش حسابرس

تمایز بین حسابرسی وحسابداری

علت های خطراطلاعات

خدمات شهادت دهی

خدمات غیراطمینان بخشی ارایه شده توسط حسابرسان رسمی

روابط میان خدمات اطمینان بخشی ”خدمات شهادت دهی وخدمات غیراطمینان بخشی

انواع حسابرسی حسابداران رسمی

موسسات حسابرسی

حسابرسان دیوان محاسبات کشور

کارشناسان مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور

کارشناسان رسمی دادگستری دررشته حسابداری وحسابرسی

حسابرسان داخلی

شرایط دریافت گواهینامه حسابدار رسمی