سخت رویی-مبانی و چارچوب نظری تحقیق، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR96

تعداد صفحات :    ۱۲  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۵۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  سخت رویی

 فهرست مطالب

سخت رویی    ۱

۲-۳۱ سخت رویی     ۱

۲-۳۲ ویژگی های افراد سخت رو     ۲

۲-۳۳ فواید آموزش سخت رویی       ۲

۲-۳۴ ویژگی افراد سخت رو  ۳

۲-۳۵ سخت رویی و معیارهای آن    ۴

۲-۳۶ ویژگی های افراد سخت رو     ۶

۲-۳۷ فواید آموزش سخت رویی       ۶

۲-۳۸ مفهوم سخت رویی      ۷

۲-۳۹ نقش تعدیل کننده سخت رویی         ۸

بخش سوم: پیشینه تحقیق    ۹

تحقیقات داخلی        ۹

تحقیقات خارجی       ۱۰

منابع:  ۱۱

بخشی از پروژه

 سخت رویی

۲-۳۱ سخت رویی

کی ازمباحث مهم در روانشناسی مثبت گرا که بسیارمورد توجه قرار گرفته است، سخت رویی است. اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولا بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند، نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند ، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. تحقیقات جدید تر نشانگرپیوندی نه تنها بین سخت رویی و بیماری بلکه بین سخت رویی و طول عمر می باشد. بنابراین داشتن این ویژگی نه تنها ما را در قبال بیماری ها ایمن می کند بلکه باعث افزایش طول عمر نیز می شود. در ادامه این بخش به بررسی مولفه های سخت رویی، هدف از ایجاد آن و همچنین روش های ایجاد این ویژگی در افراد می پردازیم.

سخت رویی یک سبک عمومی و یا شکلی از کارکردهاست که شامل مولفه های زیر می باشد:

۱. مولفه شناختی : مربوط به چگونگی تفسیر و درک رویدادها می باشد.

۲. مولفه رفتاری : نحوه عملکرد و رفتار در پاسخ به رویدادهای محیطی است.

۳. مولفه هیجانی : مربوط به احساس یا روحیه عاطفی فرد می شود(جوکار، ۱۳۸۹، ص۳۲۰).

۲-۳۲ ویژگی های افراد سخت رو

کوبازا (۱۹۷۹) بیان می کند که افراد دارای ویژگی سخت رویی دارای سه ویژگی هستند :

۱. تعهد: منظور توانایی درگیرشدن عمیق با فعالیت ها و رویدادهای زندگی است.

۲. کنترل: فرد به این مساله اعتقاد داشته باشد که می تواند بر روی رویدادهای زندگی خود کنترل داشته و بر روی آنها تاثیر بگذارد.

۳. چالش: منظور آن است که فرد علی رغم تغییرات زیادی که در زندگی با آن مواجه می شود، می تواند همواره به رشد خود ادامه دهد(معرفت، ۱۳۸۸، ص۳۴).