فرسودگی شغلی و حمایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR93

تعداد صفحات :   ۲۳   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۸۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد فرسودگی شغلی و حمایت شغلی 

فهرست مطالب

فرسودگی شغلی و حمایت شغلی      ۱

چهار چوب پژوهش    ۱

عوامل استرس شغلی  ۲

عوامل محیطی :        ۲

عوامل فردی   ۲

عوامل سازمانی :        ۲

عوامل تنش زای شایع در پرستاران   ۲

مفهوم فرسودگی شغلی         ۳

نظریات فرسودگی شغلی       ۴

عوامل موثر  فرسودگی شغلی موثر.    ۶

علائم فرسودگی شغلی ۷

اقدامات موثر در کاهش فرسودگی شغلی      ۸

حمایت شغلی  ۹

اصئل حمایت شغلی   ۱۱

مروری بر مطالعات انجام شده ۱۲

منابع:  ۲۳

بخشی از پروژه

عوامل موثر  فرسودگی شغلی موثر.

 فرسودگی شغلی نتیجه پایانی استرس شغلی” مدیریت نشده” است (۵) که در ابتدای بحث به عوامل به وجود آورنده استرس شغلی کارکنان و همچنین پرستاران اشاره شده است.

علاوه بر عوامل مربوط به کار و محیط کار ، شخصیت نوع A بیشتر در معرض ابتلا به تحلیل رفتگی  (فرسودگی) است. همچنین افرادی  که از نظر ویژگی های شخصیتی نمره بالایی از برون گرایی، وجدان کاری، هوش عاطفی و خودساماندهی دارند کمتر دچار این وضعیت می شوند(۱۲) .

درمطالعه ای که درسال۸۵ توسط ستوده وبختیاری درسمنان صورت گرفته است مشخص شد که افزایش ساعات کار بیش از۸ ساعت در روز به طور معناداری موجب بروز فرسودگی عاطفی در پرستاران وماماها می گردد(۲۹).

در مطالعه ای که درسال۸۳ توسط عزیزنژاد وهمکاران در بابل صورت گرفت بیشترین علل فرسودگی شغلی به ترتیب شامل پایین بودن حقوق ومزایا، عدم حمایت اجتماعی، عدم حمایت مدیران، عدم امنیت شغلی وساعات کار زیاد بوده اند(۲).

به هر حال فرسودگی شغلی پیامدهای لطمه زننده ای دارد که مورد بحث و بررسی قرار        می گیرند.

فرسودگی شغلی فرآیندی است که تحت شرایط استرس شغلی شدید به وجود می آید و        می تواند باعث بروز انواع بیماریهای جسمی وروانی ونگرش منفی نسبت به فعالیت های حرفه ای وعدم ارتباط مطلوب با دریافت کننده خدمت شود. فرسودگی شغلی اثرات زیان آور زیادی بر جسم، وضعیت روحی روانی واجتماعی شخص وعملکرد شغلی می گذارد. فرسودگی با نقصان اخلاق کارکنان، عملکرد کاری معیوب، کاهش تولید، غیبت ازکار، رفتار نامناسب  شخصی بامددجویان، نگرش منفی نسبت به شغل، رضایت شغلی کمتر، تغییر شغل بیشتر، کیفیت زندگی پایین تر و فقر سلامتی و رفاه روحی روانی ارتباط دارد. در یک دید جامع تحقیق عملی روی نشانه های فرسودگی شغلی درسال ۱۹۸۸ کاهیل  ۵ دسته بندی شناسایی کرده است:

علائم فرسودگی شغلی

الف- علائم جسمی(مانند خستگی، مشکلات خواب، مشکلات جسمی، اختلالات گوارشی، سرماخوردگی، انفلوانزا)

ب- علائم عاطفی(مانندتحریک پذیری، اضطراب، افسردگی، فقدان عاطفه، جرم، خستگی، بدگمانی)

 ج- علائم رفتاری(مانند بیقراری، بیرحمی، منفی گرایی، افزایش استفاده سوء از داروها والکل)

د- علائم وابسته به کار(مانند استعفا ازکار، عملکردکاری پایین، غیبت، تأخیر در ورود به کار، انجام غیر صحیح کار)

و- علائم درون شخصی(مانند ناتوانی در ارتباط کارآمد، قطع ناگهانی ارتباط با مددجویان یا همکاران، فقدان احساسات انسانی وتعاملات فکری)

پیامدهای بیشتر استرس شغلی و فرسودگی شغلی میان حرفه های ارائه دهنده خدمات بهداشتی شامل کاهش کیفیت مراقبت وافزایش میزان مرگ ومیر می باشد (۴).

فرسودگی به کاهش تعهد سازمانی و رضایت شغلی منجر می گردد. در مقابل غیبت از کار، اختلال در ارتباط با همکاران و دوستان افزایش می یابد (۱۲).

 حمایت اجتماعی در محل کار یک ویژگی عمده در کنترل استرس شغلی می باشد. حمایت سازمانی و حمایت مدیران بر رضایت شغلی پرستاران و بازده کاری آنان اثر مثبت داشته است و استرس شغلی و فرسودگی شغلی را در آنان کاهش می دهد (۱۳و ۳۰ ).

اقدامات موثر در کاهش فرسودگی شغلی

در مدیریت استرس شغلی بعضی اقدامات فردی باید صورت گیرد که هر فرد باید خودش در مورد کنترل فشار عصبی خود اقدام نماید. بعضی از اقدامات نیز باید توسط مدیران صورت گیرد. این اقدامات عبارتند از :

  -پرورش فرهنگ سازمانی مطلوب

– هدایت و حمایت کارکنان

– طراحی نظام حقوق مناسب و انگیزشی

– توجه به تطبیق شغل و شاغل و شایسته سالاری

– مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری

– بهبود ارتباط سازمانی

بنابراین مدیران می توانند از تحلیل رفتگی کارکنان باتجربه و کارشناسان خود جلوگیری کنند ( ۱۲).