پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیک- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD3

تعداد صفحات :   ۳۴   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   ۱۲۰۰۰     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیک 

فهرست مطالب

پرداخت الکترونیکی   ۳

تجارت الکترونیک      ۳

۲-۲- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری  ۴

۲-۳- بانکداری الکترونیکی    ۴

بانکداری الکترونیکی چیست ؟         ۴

۱-۴- سیستم های پرداخت الکترونیکی       ۵

شکل ۲-۱ انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، ۲۰۰۹)   ۷

۲-۵- ابعاد عینی       ۷

۲-۵-۱- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی    ۷

۲-۵-۱-  فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی ۸

۲-۵-۳- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی     ۸

۲-۶- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی    ۹

۲-۶-۱- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی       ۱۰

۲-۶-۲- عوامل لازم برای برقرای امنیت:      ۱۱

۱-  محرمانگی ۱۱

۲- تصدیق هویت      ۱۲

۳- مجوز دهی ۱۲

۴- صحت      ۱۲

۵- عدم انکار   ۱۳

۶- به کارگیری انتخابی خدمات       ۱۳

۲-۶-۳- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی   ۱۳

۲-۶-۴- خطرهای موجود در پرداختهای  الکترونیکی         ۱۴

۲-۶-۴-۱- خطرهای احتمالی خریدار         ۱۴

۲-۶-۴-۲- خطرهای احتمالی فروشنده       ۱۴

۱-۶-۵- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی      ۱۴

۲-۶-۶- عوامل مؤثر در امنیت پرداختهای الکترونیکی        ۱۵

۲-۷- اعتماد   ۱۶

جدول۲-۱- تعرف اعتماد از منظرهای گوناگون       ۱۶

۱-۷-۱- اعتماد در تجارت الکترونیکی         ۱۷

۱-۷-۲- ابعاد و ویژگیهای اعتماد بر خط      ۲۰

جدول ۲-۲ پنج طبقه از اعتماد از دیدگاه گفن و همکاران   ۲۲

پیشینه تحقیق ۲۲

۲-۸-۱- مطالعات داخلی      ۲۲

۲-۸-۲- مطالعات خارجی     ۲۴

۲-۹- مدل مفهومی    ۲۵

منابع و مأخذ  ۲۷