خانه / مبانی نظری و تئوری ها / مبانی نظری مدیریت و حسابداری / روش تحلیل پوشش داده ها- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

روش تحلیل پوشش داده ها- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD1

تعداد صفحات :  ۳۸    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   ۱۲۰۰۰     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  روش تحلیل پوشش داده ها

فهرست مطالب

روش تحلیل پوشش داده ها   ۲

۲-۲-۱۳ اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها         ۴

۲-۲-۱۳-۱ روش تابع مرزی تصادفی ۴

۲-۲-۱۳-۲ روش تحلیل پوششی داده ها     ۵

۲-۲-۱۴ تحلیل پوششی داده ها      ۶

۲-۲-۱۵ انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها        ۱۰

الف) مدل CCR در ماهیت ورودی    ۱۴

ب) مدل BCC در ماهیت ورودی      ۱۴

ج) مدل BCC بدون ورودی   ۱۵

د) مدل رتبه بندی  MAJ     ۱۵

۲-۲-۱۶ مزایای روش تحلیل پوششی داده ها         ۱۸

۲-۲-۱۷ معایب DEA 19

۲-۲-۱۸ ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها   ۲۰

۲-۲-۱۹ قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی داده ها ۲۰

۲-۳ پیشینه تحقیق   ۲۱

۲-۳-۱ تحقیقات خارجی      ۲۱

۵-۶ فهرست منابع و مآخذ    ۲۹

۵-۶-۱ منابع فارسی   ۲۹

۵-۶-۲ منابع انگلیسی:         ۳۴