پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

ME15 -آلیاژهای حافظه دار و کاربرد آن

کد محصول: me15

فایل word

125 صفحه

30000 تومان

 

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه          8

1-2-خلاصه متن    9

1-3-تاریخچه       10

 

فصل دوم: تقسیم بندی مواد جامد

تقسم بندي مواد جامد       12

2-1- مواد فلزي   12 

2-2- مواد غير فلزي معدني (سراميكي)        12

2-3- مواد پليمري (مواد مصنوعي)   13

2-4- مواد مختلط يا كامپوزيتها       13

 2-5- مواد نیمه هادی       14         

 

فصل سوم: مواد هوشمند

موادهوشمند         16

3-1-آلیاژهای حافظه دار    16

3-2- تغییر حالت متالورژیکی         18

3-2-1-تغییرحالت های متالورژیکی وپدیده حافظه دارشدن      18

3-2-2-کریستالوگرافی مارتنزیتی    20

3-3- رفتار ترمودینا ¬¬¬میکی  23

3-4- خاصیت ارتجاعی کاذب         24

3-5- اثرحافظه دار یک طرفه ودوطرفه         25

   

فصل چهارم: خواص مکانیکی مواد

خواص مكانيكي مواد         31

4-1-تغيير شكل الاستيكي  32  

4-2-مدول الاستيكي         32

4-3-عوامل موثر بر روي مدول الاستيكي      33

4-4-جهات كريستالي        33      

4-5-درجه حرارت 33

4-6-عناصر آلياژي 34

4-7-مدول برشي  35

4-8-ضريب پواسان          35

4-9-تغيير شكل پلاستيكي مواد      35

4-10-نيكل Ni)) 36

4-11-تيتانيم Ti))          37

4-12-آلياژهاي تيتانيم      38

4-13-مواد محرک 40

4-14-خصوصيات كلي استحاله مارتنزيتي     42

4-15-سينماتيك استحاله مارتنزيتي44

     

فصل پنجم: بررسی آلیاژهای حافظه دار

5-1-روشهاي بررسي آلياژهاي حافظه دار      47

5-2-انواع آلياژهاي حافظه دار و خواص مربوط به آنها  48        

5-3-خواص ترمومكانيكي آلیاژهای حافظه دار49      

5-4-فوق ترموالاستيسيته در آلياژهاي حافظه دار       51  

5-5-ظرفيت استهلاك  در آلیاژهای حافظه دار          52

5-6-تضعيف خواص حافظه داري شكل         52      

5-7-مقاومت به خستگي در آلياژهاي حافظه دار        53

5-8-محاسبه سازه ها در آلياژهاي حافظه دار 54         

5-9-توليد و پردازش نيتينول         56  

5-10-عمليات ترمومكانيكي و خواص مربوط به آن      58

5-11-تعريف عبارات         60

5-12-اندازه گيري خواص عملكردي وابسته   61

5-13-مقاومت خوردگي و سازگاري زيستي نيكل – تيتانيم روئين شده   62 

5-14-آزمايش خوردگي فعال         63      

5-15-رفتار خوردگي غير فعال        66

5-16-تاثير لايه سطحي بر مقاومت خوردگي  66

5-17-آزاد سازي نيكل و سازگاري زيستي     67

5-18-قابليت بالاي استهلاك در آلياژهاي حافظه دار نيكل- تيتانيم       70

5-18-1-استهلاک داخلی   72

5-18-2- استهلاک سازه ای          73

5-18-3- استهلاک در اتصالات لغزنده         73

5-18-4- استهلاك هيدروديناميك و آيروديناميك     73

5-19-عوامل ريز ساختاري اصطكاك داخلي   74

5-20-اتلاف انرژي در طول بارگذاري سيكلي 75

5-21-رابطه نمودارهاي تنش – كرانش با استهلاك     77

5-22-خوردگي و رفتار الكتروشيميايي آلياژهاي نيكل – تيتانيم82

5-23-جايگاه نيكل – تيتانيم متخلخل به عنوان ماده‌اي در مهندسي استخوان     83

5-24-مقايسه نيكل تيتانيم با ديگر مواد بيولوژيكي     84

5-24-1- ملاحظات مكانيكي         84

5-24-2- ملاحظات شكل گيري     85

5-25-ماشينكاري آلیاژهای حافظه دار          86     

 

فصل ششم: کاربردهای آلیاژهای حافظه دار

6-1-کاربردهای آلیاژهای حافظه دار 88

6-2-آلياژهاي حافظه دار نيكل – تيتانيم – موليبدن، كاربردهاي پزشكي 90

6-3-كاربرد آلياژهاي حافظه دار درمهندسي پزشكي    92

6-4- موارد استفاده پزشكي از آلياژNi-Ti    93

6-4-1- كاربردهاي مربوط به قلب و عروق     93

6-4-2- كاربردهاي ارتوپدي96

6-4-3- كاربرد آلياژ هاي حافظه دار در وسايل جراحي 99

6-5-مشخصات تغيير شكل آلياژهاي نيكل – تيتانيم – موليبدن         101

6-6-ابزار و ايمپلنت هاي پزشكي   104

6-6-1-مقدمه    105

6-7-استفاده از الاستيسيته (جايگذاري الاستيك)     106

6-8-استفاده حرارتي (جايگذاري حرارتي)    107

6-9-مقاومت به تاب و گره108  

6-10- تنش ثابت110

6-11- ممانعت ديناميك (پويا)      111

6-12-منحني بازگشت پذير(هيسترزيس تنش)        112

6-13-سفتي وابسته به دما113         

6-14-تحليل حرارتي      113

6-15- تحليل به روش المان محدود          115        

6-16- ساير كاربردهاي مواد هوشمند تا سال 2015  116

6-17-نتيجه گيري         117

 

مراجع  120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

پيشرفتهاي وسيع و سريعي كه دركليه زمينه هاي صنعتي رخ داده است، مرهون دستيابي به مواد با كيفيت بالاتر است كه در ساخت قطعات ماشين آلات و تجهيزات صنعتي به كار مي‌روند. عموماً اغلب مهندسين شاغل در واحدهاي صنعتي، به ويژه طراحي و ساخت و توليد، با مواد مهندسي سروكار دارند. آنها معمولاً در انتخاب و كاربرد مواد در طراحي و ساخت و توليد اجزا و بررسي و تحليل شكست شركت دارند.

موقعي كه در طراحي و ساخت قطعه اي در مورد انتخاب مواد تصميم گيري مي‌شود بايد به مسائل مهمي از قبيل: روش ساخت، دقت ابعادي، حفظ و نگهداري شكل صحيح اوليه در حين كاربرد، داشتن خواص مورد نظر و نگهداشتن آن خواص براي مدت معين تحت شرايط محيط كار، امكان تعمير و نگهداري آن خواص براي مدت معين تحت شرايط محيط كار، امكان تعمير و نگهداري آسان درهنگام كاربرد، سازگاري ماده با ديگر مواد اجزاء سيستم، بازيابي آسان ماده، مسائل مربوط به زيست محيطي ماده در ارتباط با ساخت و توليد، هزينه توليد و بالاخره در مواردي وزن و نوع سطح ظاهري آن توجه شود.

به طور كلي مواد جامد مهندسي مورد نياز براي طراحي و ساخت و توليد را مي‌توان به سه گروه اصلي با خواص مربوط به خود تقسيم بندي كرد كه عبارت اند از: 1- مواد فلزي 2- مواد غير فلزي  معدني يا سراميكي 3- مواد پليمري يا مصنوعي .

 علاوه بر اين سه گروه، دو گروه ديگر از مواد وجود دارند كه از اين سه گره منشعب مي‌شوند و به نام مواد 4- مختلط يا كامپوزيتها  و نيمه هاديها  گروه چهارم و پنجم را تشكيل مي‌دهند.

1-2-خلاصه متن

 

آلياژ‌هاي حافظه دار  عنوان گروهي از آلياژها مي‌باشد كه خواص متمايز و برتري نسبت به ساير آلياژها دارند. عكس‌العمل شديد اين مواد نسبت به برخي پارامترهاي ترموديناميكي و مكانيكي و قابليت بازگشت به شكل اوليه در اثر اعمال پارامترهاي مذكور به گونه‌اي است كه رفتار موجودات زنده را تداعي مي‌نمايد. وقتي يك آلياژ معمولي تحت بار خارجي بيش از حد الاستيك قرار مي‌گيرد تغيير شكل مي‌دهد. اين نوع تغيير شكل بعد از حذف بار باقي مي‌ماند. آلياژهاي حافظه دار، منجمله نيكل – تيتانيم و مس – روي – آلومينيم، رفتار متفاوتي از خود ارائه مي‌نمايند. در دماي پائين يك نمونه حافظه دار مي‌تواند تغيير شكل پلاستيك چند درصدي را تحمل كند و سپس به صورت كامل به شكل اوليه در دماي بالا برگردد و اين تنها با افزايش دماي نمونه ممكن است.  شکل (1-2) . ]1[ .

 

          شکل 1-2. تغییر شکل بر اثر دما در آلیاژهای حافظه دار ]1[ .

ویژگی های دیگر این آلیاژها عبارت است از :

مقاومت به خوردگی بالا ، مقاومت ویژه الكتریكی نسبتا بالا، خواص مكانیكی نسبتا خوب ، خستگی طولانی ، شكل پذیری بالا و قابلیت انطباق با بدن . مهمترین كاربرد این آلیاژها در صنایع هوا فضا وصنایع مهندسی و مهندسی پزشكی است.

 

1-3-تاريخچه

اولین مشاهده ثبت شده در مورد پدیده حافظه داری در سال 1932 مشاهده شد ، اما تا سال 1960 هیچ تحقیق جدی در این زمینه انجام نشد . در سال 1962 در آزمایشگاه نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا در حین عملیات حرارتی یك میله از جنس Ni.Ti  پدیده حافظه داری در این آلیاژها كشف شد . و براي مدت زماني طولاني در حد كنجكاوي آزمايشگاهي باقي ماند. در سال 1963 كشف حافظه داري شكل در آلياژ نيكل – تيتانيم با درصد اتمي مساوي (50-50%) نظر دانشمندان و محققين را جلب نمود. از آن پس آلياژهاي حافظه دار به صورت قابل ملاحظه اي توسعه يافتند و كشف مزاياي اساسي و علمي آنها هر روز افزايش يافت.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
0 #2 محمود جمالی در تاریخ: ی 23 خرداد 1395 ، ساعت 09:03 ق ظ
خرید
نقل قول
 
 
0 #1 helma imani در تاریخ: پ 29 آبان 1393 ، ساعت 03:08 ب ظ
salam mikhastam bedunam maraje ro be surate koli goftid ya har paragraf dar matn erja dade shode??
yani moshakhase k har qesmat az kodum manba gerefte shode?
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید