پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

کد محصول : SA59

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 105 صفحه

قیمت: 32000 تومان

فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه      ۷
مسئله اصلی تحقیق ۸
تشریح و بیان موضوع   ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق     ۹
پیشینه تحقیق۱۰
فرضیه های تحقیق      ۱۳
مدل مفهومی تحقیق   ۱۳
اهداف تحقیق     ۱۴
روش تحقیق۱۴
روشهای گردآوری اطلاعات   ۱۴
قلمرو زمانی تحقیق   ۱۴
مکان تحقیق    ۱۵
جامعه آماری    ۱۵
نمونه آماری   ۱۵
روشهای نمونه گیری  ۱۵
روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۱۵
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح   ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول   ۱۸
مقدمه ۱۸
بهره وری چیست؟      ۱۹
تعاریف مختلف از بهره وری      ۱۹
تاریخچه مفهوم بهره وری      ۲۰
بهره وری کارکنان دانشی      ۲۱
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری۲۳
تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری      ۲۵
بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک      ۲۵
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت      ۲۶
ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری      ۲۶
چرخه بهره وری      ۳۴
شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟      ۳۷
چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟      ۳۹
چه عواملی بر بهره وری موثرند؟      ۴۰
فرهنگ و بهره وری      ۴۰
پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری    ۴۱
بهره¬وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی      ۴۱
بخش دوم ۴۲
مقدمه     ۴۳
اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی     ۴۴
حلقه مفقوده     ۴۵
فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن     ۴۷
مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی     ۴۸
رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها     ۴۹
توسعه منابع انسانی     ۴۹
آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا     ۵۰
همگام با توسعه جهانی     ۵۰
انواع فنون آموزش:     ۵۱
گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است     ۵۱
گروه دوم : روشهای شبیه سازی     ۵۲
گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت     ۵۴
ارزشیابی آموزشی     ۵۶
فرایند ارزشیابی آموزش    ۵۶
دلایل ارزشیابی آموزش     ۵۷
آیا راه حل مسئله، آموزش است؟     ۵۸
ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی     ۵۸
رویکردهای ارزشیابی آموزش     ۵۹
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی      ۶۰
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی     ۶۱
دامنه آموزش الکترونیک      ۶۱
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی     ۶۳
مزیت های آموزش الکترونیک     ۶۴
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد      ۶۴
مدل مفهومی تحقیق     ۶۵
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه   ۶۷
روش تحقیق   ۶۷
متغیرهای تحقیق      ۶۸
روشهای جمع‌آوری اطلاعات    ۶۹
روایی و پایایی پرسشنامه   ۶۹
جامعه و نمونه آماری   ۷۱
قلمرو مکانی تحقیق   ۷۱
قلمرو زمانی تحقیق   ۷۱
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه   ۷۲
روشهای نمونه‌گیری   ۷۲
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه     ۷۶
آمار توصیفی:     ۷۶
جنسیت۷۶
سطح تحصیلات   ۷۸

   سن ۷۹
میزان سابقه کار    ۸۰
آمار استنباطی:   ۸۱
آزمون همبستگی   ۸۲
T
آزمون     ۸۲
آزمون دو جمله‌ای   ۸۴
آزمون تحلیل واریانس فریدمن   ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه۸۹
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT ۹۰
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای  ۹۰
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۹۱
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری  ۹۱
ارائه پیشنهادات۹۳
پیشنهادات برای تحقیقات آتی     ۹۳
منابع و مآخذ    ۹۴
ضمائم     ۹۸

مقدمه:
در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می کنند که دانش بشری هر پنج سال یک بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی  به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا  نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد.( دولان، ۱۳۷۵ ) هر چه  این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم،  و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. .( دولان، ۱۳۷۵

خرید و دانلود - نمونه پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی در مورد تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی)

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید