اطلاعیه

بررسی میزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سیستم های پالایش ذرات درکارخانه های آسفالت

متن کامل موجود نیست

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۳
بیان مسئله و اهمیت موضوع ۵

فصل اول : مروری بر پژوهش های علمی ۹

فصل دوم : کلیات
۲-۱-شرح فرآیند و فعالیت ها در صنعت آسفالت ۱۹
۲-۲- آلودگی هوا در صنعت آسفالت ۲۶
۲-۳- روش های مختلف کنترل آلودگی هوا در صنعت آسفالت ۲۷

فصل سوم : روش ها و وسائل
۳-۱- معرفی شهر نیشابور ۳۸
۳-۲- معرفی کارخانجات آسفالت نیشابور ۴۰
۳-۳- نوع سوخت و مقدار سوخت کارخانجات آسفالت نیشابور ۴۴
۳-۴- دودکش ها و وضعیت موجود دستگاههای کنترل کننده ذرات معلق در کارخانجات آسفالت نیشابور و ارزیابی آنها ۴۴
۳-۵- اطلاعات ابعاد اسکرابر تروسیکلون ۵۳
۳-۶- باد در نیشابور ۵۴
۳-۷- وسایل و روش کار ۵۶

فصل چهارم :نتایج
۴-۱- نتایج نمونه برداری از سیستم های موجود در کارخانجات آسفالت ۶۶
۴-۲- محاسبه کارایی سیستم کنترل کننده ذرات معلق در کارخانه آسفالت شهرداری ۶۹
۴-۳- محاسبه کارایی سیستم کنترل کننده ذرات معلق در کارخانه آسفالت شرکت تیراژ ۷۱
۴-۴- نتایج نمونه برداری از غلظت ذرات منتشره از واحد آسفالت شرکت تیراژ در پائین دست و محوطه واحد مذکور ۷۲

فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج و پیشنهادات
۵-۱- نتایج تحقیق ۸۱
۵-۲- تفسیر نتایج ۸۱
۵-۳- پیشنهادات لازم جهت کاهش بار آلودگی حاصل از گرد و غبار در کارخانجات آسفالت نیشابور ۸۵
۵-۴- طراحی اسکرلبر بهینه جهت کنترل مناسب ذرات معلق در کارخانجات آسفالت نیشابور ۸۷
منابع و ماخذ ۹۴
فهرست منابع فارسی ۹۵
فهرست منابع انگلیسی ۹۶
چکیده انگلیسی ۹۸

فهرست جداول

۱-۱.جدول: لیست آلاینده های انتشار یافته در کارخانجات آسفالت ۱۲
۱-۲.جدول: لیست آلاینده های انتشار یافته در کارخانجات آسفالت ۱۳
۱-۳.جدول: لیست آلاینده های انتشار یافته در کارخانجات آسفالت ۱۴
۱-۴.جدول: لیست آلاینده های انتشار یافته در کارخانجات آسفالت ۱۵
۲-۱.جدول: عیب بابی شوینده ونتوری ۳۳
۳-۱.جدول: مشخصات و وضعیت کارخانجات آسفالت نیشابور ۴۵
۳-۲.جدول: تعداد و محل نمونه برداری با دستگاه Hi-vol در محدوده طرح ۶۴
۴-۱.جدول: خصوصیات فیزیکی گاز خروجی از دودکش کارخانه آسفالت تیراژ ۶۶
۴-۲.جدول: نتایج نمونه برداری ذرات در بخش های مختلف سیستم کنترل کننده در کارخانه آسفالت تیراژ ۶۸
۴-۳.جدول: خصوصیات فیزیکی گاز خروجی از دودکش کارخانه آسفالت شهرداری ۶۹
۴-۴.جدول: نتایج نمونه برداری ذرات در بخش های مختلف سیستم کنترل کننده در کارخانه آسفالت شهرداری ۷۰
۴-۵.جدول: اطلاعات نمونه برداری با دستگاه Hi-vol در فاصله ۵۰۰ متری کارخانه تیراژ ۷۳
۴-۶.جدول: اطلاعات نمونه برداری با دستگاه Hi-vol در فاصله ۱۰۰۰ متری کارخانه تیراژ ۷۴
۴-۷.جدول: اطلاعات نمونه برداری با دستگاه Hi-vol در مرز روستا ۷۵
۴-۸.جدول: تایج میانگین تراکم ذرات معلق در پائین دست کارخانه آسفالت تیراژ ۷۶
۴-۹.جدول: اطلاعات نمونه برداری با دستگاه Hi-vol در محوطه کارخانه آسفالت تیراژ ۷۷
۴-۱۰.جدول: اطلاعات نمونه برداری با دستگاه Hi-vol در محوطه کارخانه ۷۸

۴-۱۱.جدول: میانگین TSP در محوطه کارخانه آسفالت مورد مطالعه در فواصل اندازه گیری شده
۷۹
۵-۱.جدول: برآورد هزینه طراحی و ساخت ونتوری اسکرابر ۹۰
۵-۲.جدول: پارامترهای طراحی ونتوری اسکرابر مدل VDN-E 91
۵-۳.جدول: پارامترهای طراحی ونتوری اسکرابر مدل VDN-AS 92
۵-۴.جدول: پارامترهای طراحی ونتوری اسکرابر مدل VDN-T 93