فرآیندهای سنتز آمونیاک

کد محصول SH81

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

سنتز در آمونیاک ۱
-آمونیاک ۱
-کاربرد های آمونیاک ۴
-روشهای مختلف آمونیاک ۱۰
-روش هابر بوش ۱۶
ترمودینامیک و سنتیک واکنش سنتز آمونیاک ۲۶
کاتالیستها ۳۱
-کاتالیزور و سرعت ۳۲
-کاتالیست سنتز آمونیاک ۴۰
-بستر های آکنده ۵۰
مدل سازی و شبیه سازی راکتور جریان سنتز آمونیاک ۵۳
شرح راکتور شعاعی- محوری سنتز آمونیاک ۶۶
جریان مخالف شعاعی در راکتورهای سنتز آمونیاک ۷۴
سنتز آمونیاک
آمونیاک یکی از اجزا اصلی سازنده بوجود آورنده کودهای شیمیایی و مواد محترقه و انواع محصولات و ترکیبات شیمیایی مهم است. و در ساختمان آلی آمونیاک یک قطعه توده ای برای پروتئین و دیگر ترکیبات نیتروژنی مانند مبنایی برای DNA می باشد.
آمونیاک از اجزا مهم اتمسفر گازهای اطراف سیارات دنباله دار نیز می باشد و در زمین مقدار کمی آمونیاک وجود دارد و عقائد زیادی نیز وجود داشته است که آمونیاک یکی از اجزا ترکیب شده هوای زمین اولیه بوده است اما توسعه زندگی و آزاد شدن اکسیژن در هوا سبب تاثیر پذیری آمونیاک در برابر اکسید شدن بوسیله اکسیژن شده است که باید کمبود آمونیاک را جبران کند.
یکی از روشهای با ساختمان آلی باکتریها هستند که بوسیله کاشت شدن رشد می کنند و در تخمیر که شامل تعداد زیادی کمپلکس مرکزی شامل آهن و مولیبرون برای کاهش نیتروژن به آمونیاک است. سنتز تجاری آمونیاک در ابتدا به علت ضرورت جنگ بوجود آمد.
این فرایند بوسیله یک کاتالیست آهنی بایک بخش کوچکی از آلومینیوم انجام گیرد و در روش H-B عملیات در فشار بالا انجام می گیرد و تعادل را به سمت راست هدایت می کند.
و دمای بالا نیز برای سرعت واکنش ضروری است. البته دمای بالا واکنش را به سمت چپ هدایت می کند اما سرعت را بالا می برد که این مسئله مهم است و با حرکت دادن آمونیاک به سمت آمونیاک مایع تعادل به طور پیوسته به سمت راست حرکت می کند.
اکسیداسیون آمونیاک در حضور کاتالیست پلاتینیوم
یک تاریخچه مختصر:
در اوایل قرن بیستم یک اتفاق طبیعی کوتاه مرحله رخ داد. کودهای غنی شده نیتروژن نظیر شوره CHILE که بوسیله فرایندها بر شیمیدانان آلمانی و دیگران آماده می شد راهی بود برای ترکیب شدن نیتروژن در هوا با هیدروژن برای بدست آمدن آمونیاک که نقطه شروع مناسبی است.
برای کارخانه کودسازی و این پروسه برای صنایع شیمیایی آلمانی جذاب بود چرا که ترکیبات نیتروژنی برای جنگ جهانی اول که نیازمند مواد منفجره بودند فراهم می شد.
هیدروژن مورد نیاز برای سنتز آمونیاک بوسیله فرایند آب و گاز (اختراع کارل – بوش) که شامل دمیدن بخار از میان سنگ کک خوابانده شده و داغ نتیجتا هیدروژن از اکسیژن جدا می شد و نیتروژن نیز بوسیله تقطیر هوای مایع و سپس بوسیله سرما و فشار هوا بدست می آمد.
این روزها هیدروژن بوسیله اصلاح نفت سبک بدست می آید و یا اضافه کردن بخار به گاز طبیعی (متان CH4 ) تهیه می شود.
بخار کافی برای واکنش با ۴۵% متان استفاده می شود اما الباقی متان با هوا واکنش می کند.
همه مونوکسید کربنها درمخلوط به وسیله استفاده از بخار و کاتالیزور اکسید آهن به CO2 اکسید می شوند.
دی اکسید کربن بوسیله استفاده از یک پایه مناسب خارج می شود بنابراین فقط N2 و H2 باقی می مانند و در تولید آمونیاک NH3 استفاده می شوند.
در تولید آمونیاک هیدروژن و نیتروژن به نسبت ۳ به ۱ حجم مخلوط میشوند و فشاری در حدود ۲۰۰ برابر فشار اتمسفر متحمل می شوند.
هیدروژن مورد نیاز در این روش بوسیله الکترولیز بدست می آید اما به علت گران تمام شدن در پلنتهای مدرن ا زکاتالیستهای مایع –گاز استفاده می شود.