نانو ذرات روتنیم اکسید تثبیت شده بر روی الکترود کربن شیشه ای به عنوان یک الکترود دو کارکردی برای اکسیداسیون الکتروکاتالیستی اوریک اسید

کد محصول SH54

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: روش¬های اصلاح الکترود و کاربرد آن در الکتروشیمی تجزیه¬ای۱
مقدمه۳
۱-۱- الکترودهای اصلاح شده و روشهای تثبیت اصلاح¬گر بر روی سطح الکترود۳
۱-۱-۱- جذب سطحی۴
۱-۱-۲- تله انداختن۴
۱-۱-۳- تشکیل پیوند کووالانسی۵
۱-۱-۴- تشکیل لایه¬های چند مولکولی۵
۱-۱-۵- اترهای تاجی شکل۷
۱-۱-۶- استفاده از الکترودهای توده¬ای۷
۱-۲- انواع الکترودهای اصلاح شده۸
۱-۲-۱- الکترودهای اصلاح شده با کمپلکس فلزات۸
۱-۲-۲- الکترودهای اصلاح شده با سیلیکاژل، زئولیت و خاک رس۸
۱-۲-۳- الکترودهای اصلاح شده با نانوذرات فلزی۸
۱-۲-۳-۱- فناوری نانو۹
۱-۲-۳-۲-نانوذرات فلزی۹
۱-۲-۳-۳- سنتز نانوذرات فلزی.۹
۱-۲-۳-۴- نانوذرات روتنیم۱۱
۱-۳- استفاده از الکترود کربن شیشهای به¬عنوان الکترود اصلاح شده۱۴
۱-۴- تاریخچه¬ای از الکترودهای دو کارکردی۱۶
فصل دوم: بخش تجربی (مواد، وسایل و آزمایشها۱۹
۲-۱- وسایل مورد استفاده۲۱
۲-۲- مواد شیمیایی۲۲
۲-۳- تهیه الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده۲۲
۲-۴- ریخت شناسی سطح الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۲۲
فصل سوم: اکسایش الکتروکاتالیستی اوریک اسید و آدرنالین و اندازهگیری همزمان اوریک اسید، آدرنالین و سیستئین در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۲۵
۳-۱- مقدمه۲۷
۳-۱-۱- اوریک اسید و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازهگیری اوریک اسید۲۷
۳-۱-۳- آدرنالین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازهگیری آدرنالین۲۸
۳-۱-۳- اندازهگیری همزمان اوریک اسید، آدرنالین و سیستئین۳۰
۳-۲- اکسایش الکتروکاتالیستی اوریک اسید در سطح الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۳۱
۳-۳- تعیین pH بهینه برای اکسایش الکتروکاتالیستی اوریک اسید در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۳۲
۳-۳-۱- تأثیر سرعت روبش پتانسیل بر روی اکسایش الکتروکاتالیستی اوریک اسید در سطح الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۳۵
۳-۳-۲- بررسی الکتروکاتالیستی اوریک اسید بر روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید با روش کرنوآمپرومتری۳۸
۳-۳-۳- بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی اوریک اسید بر روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید با روش ولتامتری پالس تفاضلی۳۸
۳-۳-۳-۱- اندازه¬گیری اوریک اسید در نمونه حقیقی۴۲
۳-۴- اکسایش الکتروکاتالیستی آدرنالین در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۴۴
۳-۴-۱- تأثیر سرعت روبش پتانسیل بر روی اکسایش الکتروکاتالیستی آدرنالین در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۴۶
۳-۴-۲- مطالعات کرنوآمپرومتری برای اکسایش الکتروکاتالیستی آدرنالین بر روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۴۸
۳-۴-۳- بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی آدرنالین بر روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی۵۰
۳-۴-۳-۱- اندازه¬گیری آدرنالین در نمونه حقیقی۵۲
۳-۵- سنجش الکتروکاتالیستی همزمان اوریک اسید و آدرنالین در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۵۳
۳-۶- اندازه¬گیری همزمان اوریک اسید، آدرنالین و سیستئن در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی۵۶
فصل چهارم: اکسایش الکتروکاتالیستی آسکوربیک اسید واندازه¬گیری همزمان آسکوربیک اسید، استامینوفن و تریپتوفان در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید.۵۹
۴-۱- آسکوربیک اسید و روش¬های اندازه¬گیری آن۶۱
۴-۲- اکسایش الکتروکاتالیستی آسکوربیک اسید در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۶۳
۴-۳- تأثیر سرعت روبش پتانسیل بر روی اکسایش الکتروکاتالیستی آسکوربیک اسید در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید۶۵
۴-۴- بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی آسکوربیک اسید بر روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید به روش کرونوآمپرومتری۶۷
۴-۵- بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی آسکوربیک اسید بر روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید به روش آمپرومتری۶۹
۴-۶- اندازه¬گیری آسکوربیک اسید در نمونه حقیقی۷۱
۴-۷- اندازه¬گیری همزمان آسکوربیک اسید، استامینوفن و تریپتوفان۷۲
۴-۷-۱- اندازه¬گیری همزمان آسکوربیک اسید، استامینوفن و تریپتوفان در سطح الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با نانوذرات روتنیم اکسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی۷۴