اطلاعیه

کنترل از راه دور وسایل با استفاده از خط تلفن

کد محصول BR304

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: تشریح پروژه ها
۱-۱- پروژه اول۱۰
۱-۱-۱- مشکلات۱۴
۱-۱-۲- مزایا۱۴
۱-۲-  پروژه دوم۱۵
۱-۲-۱- مشکلات۲۲
۱-۲-۲- مزایا۲۲
۱-۳- پروژه سوم۲۳
۱-۳-۱- مشکلات۲۶
۱-۳-۲- مزایا۲۶
۱-۴- پروژه چهارم۲۷
۱-۴-۱- مشکلات۳۰
۱-۴-۲- مزایا۳۰
۱-۵- پروژه پنجم۳۱
۱-۵-۱- مشکلات۳۴
۱-۵-۲- مزایا۳۴
۱-۶- پروژه ششم۳۵

۱-۶-۱- مشکلات۳۶
۱-۶-۲- مزایا۳۶

۱-۷- پروژه هفتم۳۷
۱-۷-۱- مشکلات۳۹
۱-۷-۲- مزایا۳۹
۱-۸- پروژه هشتم۴۰
۱-۸-۱- مزایا۴۲

فصل دوم: خلاصه پروژه ها۴۳

فصل سوم: پیوست۴۶
۳-۱- تصاویر۴۷
۳-۲- منابع و ماخذ ۷۵

فهرست اشکال

شکل ۱. یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد.
شکل ۲. یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است.
شکل ۳. شامل اشکال ۳B,3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل ۲ است را نشان می دهد.
شکل ۴. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل ۵. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل ۴ است.
شکل ۶. یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل ۴ را نمایش می دهد.
شکل ۷. نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل ۴ است.
شکل ۸. که شامل اشکال   می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل ۵ هستند.
شکل ۹. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل ۱۰. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل ۹ است.
شکل ۱۱. (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل ۱۰ است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل ۹.
شکل ۱۲. نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل ۱۱ است.
شکل ۱۳. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد.
شکل ۱۴. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل ۱۳ است.
شکل ۱۵. یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل ۱۳ است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود.
شکل ۱۶. نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل ۱۵ است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند
شکل ۱۷. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد.
شکل ۱۸. نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل ۱۷ است.
شکل ۱۹. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل ۱۷ است.
شکل ۲۰. (که شامل اشکال ۲۰B,20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل ۱۹است.
شکل ۲۱. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل ۲۲. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل ۲۳. یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل ۲۲ است.
شکل ۲۴. یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل ۲۲ و ۲۳ است .
شکل ۲۵ . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد.
شکل ۲۶. یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند.
شکل ۲۷. یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند.
شکل ۲۸. نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است.
شکل ۲۹. نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل ۲۸ است که برداشته شده از خط
X             X´
شکل ۳۰. نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل ۲۸ نصب شده است.
شکل ۳۱. نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل ۲۸ نصب شده است.
شکل ۳۲. درب زاویه عمودی که توسط ۴ دیوِد نوری ای که در اشکال ۳۰ و ۳۱ نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل ۳۳. درب زاویه افقی که توسط ۴ دیود نوری ای که در اشکال ۳۰و ۳۱ نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل ۳۴. یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل ۲۸ و ۳۰ وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود.
شکل ۳۵. نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است.
شکل ۳۶. قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است.
شکل ۳۷. یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل ۳۶ نمایش داده شده است.
شکل ۳۸. نمای پشت دکمه ای است که در شکل ۳۵ نمایش داده شده است.
شکل ۳۹. یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل ۳۵ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.