اطلاعیه

ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﯿـﻮب‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری، و ارائه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

کد محصول BR256

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
ﻓﺼﻞ اول:
۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ۱
۱-۲ ﻫﺪف ۱
۱-۳ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ۱
۱-۴ ﻣﺤﺘﻮای فصل ۲
فصل دوم:
۲-۱مقدمه ای بر اجزای ترانس و نقش آنها در بروز ﻋﯿﺐ ۳
۲-۲ اﺟﺰای ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ ۳
۲-۳ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ۱۳
‫۲-۴ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻘﯽ ۱۷
‫۲-۵ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع ﺧﻄﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۱۸
‫۲-۶ اﻧﻮاع ﻧﮕﻬﺪاری ۱۹
‫۲-۷ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ۲۰
‫۲-۸ ﺿﺮورت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ۲۶
۲-۹ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IEC 26
۲-۱۰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IEEE 27
ﻓﺼﻞ سوم:
۳-۱ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (روﻧﺪ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر) ۳۰
۳-۲ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽاﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ۳۲
۳-۳ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﭼﮏ آﻻرم ﯾﺎ ﺗﺮﯾﭗ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪهﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ۳۳
‫۳-۴ ﺗﺴﺘﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۳۴
۳-۵ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ ﻋﺎﯾﻘﯽ ۳۵
‫۳-۶ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۳۸
۳-۷ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ۳۹
‫۳-۸ روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎی ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ۴۱
‫۳-۹ ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎی ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۴۲
‫۳-۱۰ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻬﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ۴۳
‫۳-۱۱ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ۴۴
فصل چهارم:
۴- ۱- ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دوره‌ای و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ۴۵
‫۴-۲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر…۴۷
۴-۳ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۴۷
‫۴-۴ ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮر (ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط) ۴۷
۴-۵ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ….۴۸
‫۴-۶ ﺗﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ۴۸
‫۴-۷ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ۴۹
‫۴-۸ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ …۵۰
‫۴-۹ رﻟﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ۵۱
‫۴-۱۰ رﻟﻪ ﺑﻮﺧﻬﻠﺘﺰ ۵۱
‫۴-۱۱ ﺑﻮﺷﯿﻨﮕﻬﺎ ۵۳
‫۴-۱۲ رﻃﻮﺑﺖﮔﯿﺮ ۵۴
ﻓﺼﻞ پنجم:
‫۵-ﻧﮕﻬﺪاری روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۵۶
‫۵-۱ روﻏﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص آن ۵۶
۵-۲ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ۵۶
‫۵-۳ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻏﻦ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ۵۷
‫۵-۴ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی روﻏﻦ ۵۷
‫۵-۵ ﺗﺼﻔﯿﻪ روﻏﻦ ۵۷
‫۵-۶ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۵۸
‫۵-۷ روﻏﻦ زدن ﯾﺎ ﺷﺎرژ روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۵۹
۵-۸ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن روﻏﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۶۰
‫۵-۹ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ۶۰
‫۵-۱۰ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن روﻏﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۶۰
‫۵-۱۱ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻬﺘﺮ روﻏﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد آن۶۰
۵-۱۲ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ۶۱
۵-۱۳ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ۷۵
‫۵-۱۴دﺳﺘﻮرات ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ۸۴
۵-۱۵ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۸۴
‫۵-۱۶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﺎﯾﻖ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ۸۶
۵-۱۷ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۸۷
۵-۱۸ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۸۸
ﻓﺼﻞ ششم
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ‫ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ۹۰
۶-۱ ﺑﺎر و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ۹۰
‫۶-۲ ﺣﺪود ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺠﺎز داﺋﻤﯽ۹۰
‫۶-۳ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﺎرﮔﺬاری اﺿﻄﺮاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت۹۰
‫۶-۴ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﺎرﮔﺬاری (ﺑﺎرﮔﺬاری اﺿﻄﺮاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت۹۰
‫۶-۵ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ۹۲
۶-۶ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺣﺮارت و ﺟﺮﯾﺎن ۹۲
(‫درزﮔﯿﺮﻫﺎ )واﺷﺮﻫﺎی آبﺑﻨﺪی۹۳
‫۶-۷ واﺷﺮﻫﺎی آبﺑﻨﺪی ۹۳
‫۶-۸ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ آبﺑﻨﺪی ۹۳
رﻃﻮﺑﺖ ، ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن۹۸
‫۶-۹ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۹۸
۶-۱۰ راﻫﻬﺎی ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ۹۹
‫۶-۱۱ راﻫﻬﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ و ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ۹۹
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ‫ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۰
‫۶-۱۲ ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۰
‫۶-۱۳ ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۰
‫۶-۱۴ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازی ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۱
‫۶-۱۵راه اﻧﺪازی ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (ﺑﺮﻗﺪار ﮐﺮدن) ۱۰۲
‫۶-۱۶ ﺗﺴﺘﻬﺎی راه اﻧﺪازی ۱۰۲
۶-۱۷ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۳
‫۶-۱۸ﻧﮕﻬﺪاریﻫﺎی دورهای ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ۱۰۳
‫۶-۱۹ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪاری در دورهﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ۱۰۳
‫۶-۲۰ ﺗﺰرﯾﻖ روﻏﻦ در ﺗﺎﻧﮏ ۱۰۴
‫۶-۲۱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ۱۰۴
‫۶-۲۲ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎت اوت ﻓﯿﻮز۱۰۴
‫۶-۲۳ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ۱۰۴
‫۶-۲۴ روﺷﻬﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺣﻮادث۱۰۵
‫۶-۲۵ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺟﺰای ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۶
‫۶-۲۶ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر۱۰۷
‫۶-۲۷ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ ۱۰۷
ﻓﺼﻞ هفتم
خطا یابی فازی ترانسفورماتور به روش گازکروماتوگرافی و معرفی نرم افزارتحلیل گر۱۰۸
گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور. منطق فازی، نرم افزار. تحلیل گر۱۰۸
۷-۱ گازهای محلول در روغن۱۰۸
۷-۲ انواع خطا در ترانسفورماتور۱۰۹
۷-۳ مکانسیم تولید گاز۱۱۰
۷-۴ جمع بندی و اعلام نظر در مورد عیب۱۱۱
۷-۵ عیوب الکتریکی۱۱۴
۷-۶ اشکالات حرارتی۱۱۵
۷-۷ تئوری فازی و عیب یابی ترانسفورماتور۱۱۶
نتیجه گیری فصل هفت ،جدول ها۱۲۱
نمونه گیری تست اول۱۲۳
فصل هشتم 
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ۱۲۴
‫ﻣﺮاﺟﻊ ۱۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.