اطلاعیه

بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

کد محصول BR217

تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده :
هدف از این پروژه استخراج پروفایل سه بعدی اجسام به استفاده از روش نور ساختار یافته ااست.
با توجه به بررسی های انجام شده نور ساختار یافته دارای مزایای ویژه ای می باشد . برای مثال  سیستمهای مبتنی بر اُپتیک معمولا دارای هزینه پایین تری هستند . همچنین سیستم های بینایی استرﻳو ( شامل دو دوربین ) یا استریو فتو گرامتری برای سنجش برد کوتاه دارای کاربردهای زیادی می باشد . اما این سیستم در اندازه گیری فواصل کوتاه دارای نواقص و مشکلات مربوط به خود است  . این مطلب  باعث شده روشهای نور ساختار یافته در فواصل کوتاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد . وجود کدینگ در نور ساختار یافته و کاربرد آن در تناظر یابی  باعث بالاتر رفتن ضریب اطمینان می شود . برای راه اندازی این سیستم نیاز به یک پروژکتور LCD و یک دوربین تصویر برداری است که با توجه به الگو  از آن می توان برای بازسازی اجسام متحرک نیز استفاده کرد . در این میان نقش اساسی را الگوریتم و نرم افزار نوشته شده برای پردازش ها و اندازه گیریها  برعهده دارد .  مراحل کاری این  سیستم در فلوچارت به صورت کلی آورده شده است .
این سیستم دارای کاربردهای فراوانی در استخراج مدل سه بعدی اجسامی از قبیل آثار هنری ، ایجاد مدل کامپیوتری از عروسکها و مجسمه ها در کاربردهای انیمیشن سازی دارد . همچنین دارای کاربردهای قابل تطبیق، در سیستم های پزشکی و برخی مسائل صنعتی مانند مهندسی معکوس  نیز می باشد .

فهرست مطالب

چکیده    ۲

فصل اول : تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی
۱-۱- مقدمه   ۱۷
۱-۲- روشهای غیر فعال بینایی سه بعدی  ۱۸
۱-۲-۱- روش استریوفتوگرامتری  ۱۸
۱-۳- روشهای فعال بینایی سه بعدی   ۱۹
۱-۳-۱- بکار گیری سنسور تماسی دربینایی سه بعدی   ۲۱
۱-۳-۲- بکار گیری سنسور غیر تماسی دربینایی سه بعدی   ۲۲
۱-۳-۲-۱- روش ارسال امواج  ۲۲
۱-۳-۲-۲- روش های انعکاسی  ۲۳
۱-۳-۲-۲-۱- رهیافتهای غیر اپتیکی در روشهای انعکاسی  ۲۳
۱-۳-۲-۲-۲- رهیافتهای اپتیکی در روشهای انعکاسی ۲۳
۱-۳-۲-۲-۲-۱ رادار تصویر برداری ۲۴

۱-۳-۲-۲-۲-۲- روشهای اینترفرومتریک  ۲۶
۱-۳-۲-۲-۲-۳- استخراج عمق از طریق تمرکز بر روش فعال ۲۷
۱-۳-۲-۲-۲-۴- استریوی فعال ۲۸
۱-۳-۲-۲-۲-۵- راستراستریوفتوگرامتری  ۲۸
۱-۳-۲-۲-۲-۶- سیستم مجتمع تصویر برداری  ۲۹
۱-۳-۲-۲-۲-۷- تکنیک نور ساختار یافته  ۳۰
۱-۴- مقایسه روشها وتکنیکها و کاربردهای آنها  ۳۲
۱-۵- نتیجه گیری   ۳۵

فصل دوم : روشهای مختلف کدینگ الگو
۲-۱- مقدمه  ۳۷
۲-۲- روشهای طبقه بندی کدینگ الگوهای نوری  ۳۸
۲-۲-۱- الگوهای نوری از دیدگاه درجات رنگی  ۳۹
۲-۲-۲- الگوهای نوری از دیدگاه منطق کدینگ ۴۰
۲-۲-۲-۱- روشهای مبتنی بر الگوهای چند زمانه (کدینگ زمانی)   ۴۲
۲-۲-۲-۱-۱- کدینگهای باینری  ۴۲
۲-۲-۲-۱-۲-  کدینگ با استفاده از مفهوم n-ary 44
۲-۲-۲-۱-۳-  کدینگ با استفاده از مفهوم انتقال مکانی۴۵
۲-۲-۲-۱-۴-  کدینگ با استفاده از همسایگی ۴۶
۲-۲-۲-۲- روشهای مبتنی بر همسایگیهای مکانی(کدینگ مکانی)  ۴۸
۲-۲-۲-۲-۱- کدینگهای غیر متعارف (ابتکاری)   ۴۸
۲-۲-۲-۲-۲- کدینگ بر اساس دنباله De_Bruijn  ۵۰
۲-۲-۲-۲-۳- کدینگ بر اساس منطق M-Arrays.  ۵۲
۲-۲-۲-۳- کدینگ مستقیم ۵۴
۲-۳- نتیجه گیری  ۵۵

فصل سوم : پیاده سازی کدینگ و پردازش تصویر
۳-۱- مقدمه   ۵۷
۳-۲- تولید کلمه های رمز با استفاده از دنباله De_Bruijn59
۳-۳-  تابش الگو و عکسبرداری ۶۵
۳-۴- پردازش تصویر  ۶۶
۳-۴-۱- دوسطحی سازی ۶۸
۳-۴-۲- تشخیص لبه ها و اسکلت بندی  ۷۰
۳-۴-۳- نازک سازی  ۷۴
۳-۴-۴ نقاط تقاطع     ۷۵
۳-۴-۵- شناسایی خطوط  ۷۸
۳-۵- نتیجه گیری ۸۲

فصل چهارم :  شناسایی رنگ و حل مسئله تطابق و بازسازی سه بعدی
۴-۱- مقدمه ۸۴
۴-۲- شبکه عصبی و شناسایی رنگ ۸۶
۴-۲-۱- مسئله تغییر رنگ۸۷
۴-۳- طراحی شبکه عصبی  ۸۸
۴-۴- مسئله تطابق  ۹۳
۴-۵- بازسازی سه بعدی  ۹۹
۴-۶- بررسی خطاهای موجود. ۱۰۳
۴-۶-۱- تغییر رنگ و خروجی غیر قطعی شبکه ۱۰۳
۴-۶-۲- ناپیوستگی های تصویر رنگی  ۱۰۳
۴-۶-۳-خطای همپوشانی

۴-۷- نتیجه گیری ۱۰۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه  ۱۰۷
۵-۲- انتخاب روش و پیاده سازی  ۱۰۸
۵-۳- پیشنهادات   ۱۰۸

پیوست الف : نرم افزار تهیه شده  ۱۱۱
پیوست  ب : مثلث بندی  ۱۲۲
مراجع   ۱۳۰

فهرست اشکال

شکل ۱-۱) ساختار سیستم استریوفتوگرامتری  ۱۹
شکل ۱-۲) روشهای استخراج پروفایل سه بعدی ۲۰
شکل ۱-۳) تصویر برداری از سطوح مختلف توسط رادار ۲۴
جدول  ۱-۱ : تاخیر زمانی امواج صوتی و نوری ۲۵
شکل ۱-۴ : a ) مویره سایه b ) مویره تصویر۲۶
شکل ۱-۵ : دستگاه اندازه گیری سه بعدی بر اساس روش مویره۲۷
شکل ۱-۶ : ساختار سیستم راستر استریو فتوگرامتری ۲۹
شکل ۱-۷ : ساختار یک سیستم مجتمع تصویر برداری ۳۰
شکل ۱-۸ : ساختار سیستم نور ساختاریافته ۳۱
شکل ۱-۹ :تصویر  نورساختار یافته موازی . این تصویر با تاباندن یک الگو با خطوط عمودی موازی بر روی صورت ساخته شده است  ۳۲
جدول ۱-۲ :مقایسه روشها و کاربرد آنها ۳۳
شکل۲-۱ : طبقه بندی روشهای کدینگ در نورساختاریافته ۴۱
شکل۲-۲ : پرده های نوری و نحوه بکارگیری یک الگوی چند زمانه  ۴۳
شکل۲-۳ : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله الگوی  چند زمانه و روش Postdamer  ۴۳
شکل۲-۴ : نمونه الگوهای طراحی شده با روش n-ary  ۴۴
شکل۲-۵ : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله الگوی چند زمانه و تکنیک n-ary  ۴۴
شکل۲-۶ : نمای پیک تصویر و انتقال مکانی آن   ۴۷
شکل۲-۷ : a) الگوی شامل خطوط بریده با اندازه خطوط به عنوان مشخصه مهم  b) الگوی تشکیل شده از  خطوط افقی با سه سطح خاکستری  ۵۰
شکل۲-۸ : الگوی طراحی شده با دنباله De-Bruijn51
شکل ۲-۹ : a) طراحی الگوی مرانو b)الگوی کامل شده مرانو ۵۳
شکل ۲-۱۰ : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله تکنیک M-Array
شکل ۲-۱۱ : الگوی طراحی شده توسط گریفین ۵۴
شکل ۲-۱۲ : الگوی خاکستری در رمز نگاری مستقیم ۵۵
شکل ۳-۱ : گراف مربوط به B(2,3) 60
شکل ۳-۲ : نرم افزار  نوشته شده برای تولید الگو و کد

شکل ۳-۳ : نمونه الگوی طراحی شده  ۶۴
شکل ۳-۴ :تابش نور و شرایط عکس برداری   ۶۵
شکل ۳-۵ : فلوچارت مراحل تناظر یابی  ۶۸
شکل ۳-۶ : عمل دوسطحی سازی در نرم افزار نوشته شده  ۷۰
شکل ۳-۷ : نمونه عمل دوسطحی سازی ۷۰
شکل ۳-۸ : نمونه خطای ایجاد شده در استفاده از الگوریتم سبل   ۷۱
شکل ۳-۹ : نمونه نا پیوستگی ایجاد شده در استفاده از الگوریتم اسکلت بندی ساده  ۷۲
شکل ۳-۱۰ : تصویر خروجی مرحله  شناسایی لبه ها در نرم افزار نوشته شده. ۷۳
شکل ۳-۱۱ : تصویر خروجی مرحله  شناسایی لبه ها پس از اعمال ماسک (خطوط پیوسته هستند)  ۷۳
شکل ۳-۱۲ :نمونه تصویر خروجی مرحله  نازک سازی.  ۷۴
شکل ۳-۱۳ :ماسکهای استفاده شده برای کشف نقاط تقاطع ۷۶
شکل۳-۱۴ : دسته نقاط یافت شده به عنوان نقاط تقاطع ۷۷
شکل ۳-۱۵ : نقاط تقاطع نهایی   ۷۷
شکل ۳-۱۶ : شکل رنگی نشان دهنده اثر همپوشانی خطوط ۷۸
شکل ۳-۱۷ : برچسب گذاری تصویر اسکلت بندی شده  ۷۹
شکل ۳-۱۸ : بخشی از فایل خروجی شناسایی خطوط۸۰
شکل ۴-۱ : مقادیر کانالهای رنگی در تصویر گرفته شده از جسم  ۸۸
شکل ۴-۲ :نرم افزار نوشته شده برای بدست آوردن نقاط نمونه از تصویر و  مقادیر کانالهای رنگی متناظر نقاط از تصویر گرفته شده از جسم    ۸۹
شکل ۴-۳ : شبکه عصبی طراحی شده  ۹۰
شکل ۴-۴ : نمودار خطای آموزش شبکه برای تصویر الگو   ۹۱
شکل ۴-۵ : نمودار خطای آموزش شبکه  برای تصویر الگوی تابیده شده روی شی  ۹۱
جدول ۴-۱ : قسمتی از اطلاعات خروجی شبکه پس از عمل گرد سازی  ۹۳
شکل ۴-۶ : فلوچارت مراحل تناظر یابی ۹۵
جدول ۴-۲ : قسمتی از جدول امتیاز دهی به تصویر نقاط الگو و تصویر جسم  ۹۶
جدول ۴-۳ : قسمتی از جدول  نقاط تناظر داده شده و اختلاف مختصات آنها  ۹۸
شکل ۴-۷ : تصویر یک جعبه تحت تابش ۹۹
شکل ۴-۸ : شکل سه بعدی جعبه از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه . (محور عمودی)  ۱۰۰
شکل ۴-۹ : تصویر یک ماوس تحت تابش ۱۰۱
شکل ۴-۱۰ : شکل سه بعدی جعبه از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (محور عمودی  )  ۱۰۱
شکل ۴-۱۱ : تصویر یک گلدان تحت تابش  ۱۰۲
شکل ۴-۱۲ : شکل سه بعدی گلدان از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه .(بدست آمدن شکل تقریبی نیم استوانه  ۱۰۲
شکل الف -۱ : محیط برنامه نویسی C# و راه حل به همراه پروژه های تولید الگو و پردازش تصویر و تولید نقاط نمونه برای ورودی شبکه عصبی۱۱۳
شکل الف -۲ : تصویر یک جعبه رنگ ۱۱۵
شکل الف -۳ : تصویر فرم مربوط به ایجاد الگو در برنامه نوشته شده  ۱۱۶
شکل الف -۴ : یک الگوی مناسب تولیدی توسط برنامه ۱۱۷
شکل الف -۵ : نمایی از فرم برنامه تهیه شده   ۱۱۸
شکل الف -۶ : نمایی از برنامه پردازش تصویر در حال کار  ۱۱۹
شکل الف-۷ : نمایی از برنامه در حال فعال بودن نمودار هیستوگرام و انجام عمل اکولایز کردن۱۲۰
شکل ب-۱ :دو دستگاه مختصات الگو و تصویر در سیستم نوری نور ساختاریافته ۱۲۳
شکل ب-۲ : هندسه ساده سیستم نوری نور ساختاریافته ۱۲۴
شکل ب-۳ : هندسه مربوط به دوربین و پروژکتور . H نقطه ای از جسم است که توسط پروژکتور روشن شده است   ۱۲۶
شکل ب-۴ : مدل pinhole  پروژکتور برای محاسبه پهنای خطوط    ۱۲۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.