بهینه سازی سیستم توزیع و نصب پست های توزیع

کد محصول BR162

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی باسیستم توزیع انرژی و اهمیت آن
مقدمه
ساختار تشکیلا تی صنعت برق
آشنایی کلی باسیستم توزیع
عوامل مؤثردرطراحی و بهره برداری ازشبکه توزیع
انواع شبکه های توزیع

فصل دوم : پیش بینی بار و اهمیت آن
پیشگفتار
روشهای پیش بینی بار
اهمیت پیش بینی و دوره های آن
پارامترهای مؤثردر انتخاب پیش بینی بار
انتخاب پارامترهای مژثردرسیستم مصرف انرژی الکتریکی

فصل سوم : استفاده سیستم های هوشمند درجایابی بهینه پستهای هوایی
پیشگفتار
روش های مختلف طراحی سیستم توزیع
نرم افزارهای مورداستفاده درطراحی سیستم توزیع
روش های بهینه سازی غیرخطی درطراحی سیستم توزیع
برنامه ریزی غیر خطی
الگوریتم ژنتیک
روش شاخه وکران
روش لاگدانژ
روش های ابتکاری و الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک درطراحی سیستم توزیع
الگوریتم بدست آوردن مکان بهینه تغذیه سیستم توزیع
نتیجه گیری
مراجع