مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

کد محصول BR146

تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- کیفیت سرویس در اینترنت ۱
۱-۲-۱- پروتکل رزور منابع در اینترنت ۳
۱-۲-۲- سرویس های متمایز ۴
۱-۲-۳- مهندسی ترافیک ۶
۱-۲-۴- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل ۹
۱-۳- مجتمع سازی IP و ATM 9
۱-۳-۱- مسیریابی در IP 12
۱-۳-۲- سوئیچینگ ۱۳
۱-۳-۳- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ ۱۴
۱-۳-۴- MPLS 20
فصل دوم: فنآوریMPLS 23
۲-۱- مقدمه ۲۳
۲-۲- اساس کار MPLS 24
۲-۲-۱- پشته برچسب ۲۶
۲-۲-۲- جابجایی برچسب ۲۷
۲-۲-۳- مسیر سوئیچ برچسب (LSR) 27
۲-۲-۴- کنترل LSP 29
۲-۲-۵- مجتمع سازی ترافیک ۳۰
۲-۲-۶- انتخاب مسیر ۳۰
۲-۲-۷- زمان زندگی (TTL) 31
۲-۲-۸- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR 32
۲-۲-۹- ادغام برچسب ۳۲
۲-۲-۱۰- تونل ۳۳
۲-۳- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS 34
فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه ۳۵
۳-۱- مقدمه ۳۵
۳-۲- ساختار کلی سوئیچ های شبکه ۳۵
۳-۳- کارت خط ۴۰
۳-۴- فابریک سوئیچ ۴۲
۳-۴-۱- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک ۴۳
۳-۴-۲ فابریک سوئیچ با حافظه مشترک ۴۴
۳-۴-۳- فابریک سوئیچ متقاطع ۴۵
فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS 50
۴-۱- مقدمه ۵۰
۴-۲- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره ۵۰
۴-۳- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره ۵۲
۴-۳-۱- مشخصه سیستم ۵۳
۴-۳-۲- تایید صحت ۵۳
۴-۳-۳- سنتز ۵۴
۴-۴ – زبانهای شبیه سازی ۵۴
۴-۵- زبان شبیه سازی SMPL 56
۴-۵-۱- آماده سازی اولیه مدل ۵۸
۴-۵-۲ تعریف و کنترل وسیله ۵۸
۴-۵-۳ – زمانبندی و ایجاد رخدادها ۶۰
۴-۶- مدلهای ترافیکی ۶۱
۴-۶-۱- ترافیک برنولی یکنواخت ۶۲
۴-۶-۲- ترافیک زنجیره ای ۶۲
۴-۶-۳- ترافیک آماری ۶۳
۴-۷- مدلسازی کارت خط در ورودی ۶۴
۴-۸- مدلسازی فابریک سوئیچ ۶۶
۴-۸-۱- الگوریتم iSLIP 66
۴-۸-۲- الگوریتم iSLIP اولویت دار ۷۱
۴-۸-۳- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه ۷۶
۴-۹- مدلسازی کارت خط در خروجی ۷۹
۴-۹-۱ – الگوریتم WRR 80
۴-۹-۲- الگوریتم DWRR 81
۴-۱۰- شبیه سازی کل سوئیچ ۸۲
۴-۱۱- کنترل جریان ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
۵-۱- مقدمه ۹۳
۵-۲- نتیجه گیری ۹۳
۵-۳- پیشنهادات ۹۴
مراجع ۹۵