مطالعه و شبیه سازی آنتن های تلفن همراه

کد محصول BR141

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده
فصل ۱ مشخصات تشعشعی یک آنتن۵
۱-۱) مقدمه ۵
۱-۲) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ۵
۱-۳) شدت تشعشعی آنتن۶
۱-۴) نمودارهای تشعشعی۷
HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان
۱۱VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی ویک آنتن
۱-۷) بهره جهتی آنتن ۱۲
۱-۸) سمتگرایی ۱۳
۱-۹) بازده تشعشعی آنتن ۱۳
) ۱۳g 1-10) بهره یا گین آنتن (
۱-۱۱) امپدانس ورودی آنتن ۱۴
۱- ۱۲) قطبش موج ۱۴
۱-۱۳) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری۱۵
فصل ۲- آنتن های تلفن همراه۱۷
۲-۱) مقدمه۱۷
۲-۲) آنتن کوچک چیست ؟ ۱۷
۲-۳) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ۱۸
۲-۴) شاسی در گوشی موبایل ۲۱
۲-۵) آنتنهای سیمی۲۲
۲-۶) موقعیت آنتن در موبایل۲۴
۲-۷) حجم آنتن۲۷
۲-۸) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل۲۹
فصل ۳ – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA 34
۳-۱) مقدمه۳۴
۳-۲) تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل۳۴
۳-۳) تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل ۴۱
۳-۴ ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش۴۳
۳-۵) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS 44
فصل ۴ – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق۴۸
۴-۱) مقدمه۴۸
۴-۲) طراحی اولیه آنتن۴۸
۴-۳) تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند۵۳
۴-۴) بهینه سازی آنتن طراحی شده۵۵
۴-۵)جمع بندی
فهرست اشکال:
فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن
شکل۱-۱ نواحی اطراف یک آنتن ۵
شکل۱-۲ میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن ۶
شکل۱-۳ عنصر زاویه فضایی ۷
شکل۱-۴ نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H 8
شکل۱-۵ نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی ۸
شکل۱-۶ یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان ۹
شکل۱-۷ ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت ۱۰
شکل۱-۸ الف)قطبش خطی افقی ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد
ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد۱۵
فصل دوم- آنتن های تلفن همراه
شکل ۲-۱ آنتنهای قرار گرفته روی زمین ۱۹
شکل ۲-۲ انواع آنتن های L وارون ۱۹
شکل۲-۳ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900 20
شکل۲-۴ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800 21
شکل۲-۵ (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون ۲۲
شکل ۲-۶ شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح ۲۳
شکل۲-۷ انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه ۲۵
شکل ۲-۸ انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی ۲۶
شکل ۲-۹ رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850 27
شکل۲-۱۰ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890 28
شکل ۲-۱۱ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850 28
شکل ۲-۱۲ (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه ۲۹
شکل ۲-۱۳ نمونه ای از یک آنتن شلاقی۳۰
شکل ۲-۱۴ نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه۳۰
شکل ۲-۱۵ یک نمونه آنتن درونی تک باند۳۱
شکل ۲-۱۶ (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل ۳۱
شکل ۲-۱۷ نمایی از یک نمونه آنتن مرکب۳۲
فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA
شکل ۳-۱ (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) ۳۴
شکل ۳-۲ آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) ۳۶
شکل ۳-۳ VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده ۳۷
شکل ۳-۴ الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۳۸
شکل ۳-۵ نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند ۱۸۰۰MHz 40
شکل ۳-۶ الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۴۱
شکل ۳-۷ نمای کناری آنتن PIFA 41
شکل ۳-۸ مدل خط انتقال برای آنتن PIFA 42
شکل ۳-۹ (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال ۴۳
شکل ۳-۱۰ نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده ۴۴
شکل ۳-۱۱ نمودارVSWR آنتن طراحی شده ۴۵
شکل۳-۱۲ نمودارre (Z) آنتن طراحی شده ۴۵
شکل ۳-۱۳ نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 46
شکل ۳-۱۴ پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900 46
فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق
شکل ۴-۱ نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده ۴۹
شکل ۴-۲ نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه ۴۹
شکل ۴-۳ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 50
شکل ۴-۴ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 51
شکل ۴-۵ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 51
شکل ۴-۶ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 52
شکل ۴-۷ نمودار VSWR در باند MHZ 900 52
شکل ۴-۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y 53
شکل ۴-۹ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۹۰۰MHZ 54
شکل ۴-۱۰ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۱۸۰۰MHZ 54
شکل ۴-۱۱ نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن ۵۵
شکل ۴-۱۲ نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند ۱۸۰۰MHZ و ۹۰۰MHZ 56
شکل ۴-۱۳ نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ 57
شکل۴-۱۴ نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ 57
شکل ۴-۱۵ نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz90058
شکل ۴-۱۶ نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz180058
شکل ۴-۱۷ نمای کلی از آنتن طرا حی شده۵۹
شکل ۴-۱۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y59
شکل ۴-۱۹ نمایی از آنتن در صفحه Z-X 60
شکل ۴-۲۰ نمایی از آنتن در صفحه Z-Y 60
شکل ۴-۲۱ آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا ۶۱
شکل ۴-۲۲ VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند ۹۰۰MHz 61
شکل ۴-۲۳ VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800 62
شکل ۴-۲۴ VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900 62
شکل ۴-۲۵ VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz180062
شکل ۴-۲۶ نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده۶۴
شکل ۴-۲۷ نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده۶۴
شکل ۴-۲۸ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 90065
شکل ۴-۲۹ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 1800 65