اطلاعیه

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

کد محصول BR23

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال ۴
۱-۲-۱ کلیدهای قدرت
۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود ۵
۱-۲-۳ اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها
۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم ۶
۱-۲-۵ خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند ۶
۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند ۶
۱-۲-۷ انواع کلیدهای قدرت
۱-۲-۸ انتخاب کلیدهای فشارقوی
۱-۲-۸-۱ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی ۷
۱-۲-۸-۲ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل ۸
۱-۲-۹ سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی
۱-۲-۱۰ کلید زمین
۱-۲-۱۱ کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی
۱-۲-۱۲ فیوز
۱-۲-۱۳ کلید بار
۱-۲-۱۴ سکسیونر قابل قطع زیر بار ۱۱
۱-۲-۱۵ انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها ۱۳
فصل دوم: ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی
فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب ۱۹
۳-۱ مقدمه
۳-۲ تکنیک بازرسی بامایع نافذ
۳-۲-۱ اصول بازرسی بامایع نافذ
۳-۲-۱-۱ آماده سازی قطعه ۲۰
۳-۲-۱-۲ استعمال مایع نافذ ۲۰
۳-۲-۱-۳ تمییز کردن مایع اضافی ۲۰
۳-۲-۱-۴ ظهور
۳-۲-۱-۵ مشاهده و بازرسی ۲۱
۳-۲-۲ ویژگیهای یک مایع ناذ ۲۱
۳-۲-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ ۲۳
۳-۳ سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی
۳-۳-۱ مغناطیسی کردن قطعات
۳-۳-۲ آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی ۲۶
۳-۳-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی ۲۷
۳-۴ سیستم بازرسی با جریان فوکو
۳-۴-۱ ساختمان سیم پیچ ها
۳-۴-۲ انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی
۳-۴-۲-۱ شبکه پل
۳-۲-۲-۲ مدارهای تشدید ۳۱
۳-۵ سیستم بازرسی با رادیو گرافی
۳-۵-۱ برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی ۳۲
۳-۵-۲ اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی
۳-۶ سیستم ترمو گرافی
فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت ۳۵
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز
۴-۳ طیف اشعه مادون قرمز
۴-۴ اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک
۴-۵ استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات
فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی ۴۰
۵-۱ مقدمه
۵-۲ اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی
۵-۳ عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی
۵-۴ نمونه هایی از عکس های حرارتی
فصل ششم دوربین کرونا
۶-۱ مقدمه
۶-۲ کرونا
۶-۳ دوربین کرونا ۵۱
۶-۴ ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا
۶-۵ کاربرددوربین های کرونا
۶-۵-۱ بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو ۵۵
۶-۵-۲ بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی ۶۲
۶-۵-۳ بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع ۶۲
۶-۵-۴ بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو ۶۴
فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن ۷۸
۷-۱ مقدمه
۷-۲ عایق روغن ۷۲
۷-۳ آزمایشات روغن ۷۵
۷-۳-۲ رطوبت
۷-۳-۳ ویسکوزیته
۷-۳-۴ کشش بین سطحی
۳-۵ عدد اسیدی کل
۷-۳-۶ نقطه اشتعال
فصل هشتم گاز کارماتوگرافی
۸-۱ مقدمه
۸-۲ گاز کارماتوگرافی
۸-۳ آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی
۸-۳-۱ روش دورننبرگ
۸-۳-۲ روش نسبت راجرز پیشرفته
نتیجه گیری و پیشنهادات
اختصارات
واژه نامه
مراجع
ABSTRACT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.