بررسی اثر خطا اتصالی در هادی های CTC

کد محصول BR8

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی با مراحل کلی طراحی ترانسفورماتور ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-طراحی ۴
۱-۳-آزمایش ها ۵
۱-۴- محاسبات هسته ۹
۱-۵-ساختمان هسته ۱۳
فصل دوم : انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و ساختمان آنها ۱۴
۲-۱-مقدمه ۱۵
۲-۲-تعاریف ۱۵
۲-۲-۱ سیم پیچی ۱۵
۲-۲-۲ فاز ترانسفورماتور ۱۶
۲-۲-۳ جزء سیم پیچ ۱۶
۲-۲-۴-هادی موازی ۱۶
۲-۲-۵ انواع هادی ها ۱۸
۲-۲-۶ سیم پیچ با هادی های درهم شده ۱۹
۲-۴-ساختمان سیم پیچ های لایه ای ۳۱
فصل سوم : ساختار هادیهای CTC 39
۳-۱-مقدمه ۴۰
۳-۲-معرفی هادی CTC 41
۳-۳- ساختمان هادی CTC 43
۳-۴- توصیفی از جابجایی Transposition 46
۳-۵-بوبین ساخته شده از هادی CTC 47
۳-۶-ابعاد هادی های CTC با عایق کاغذی ۴۷
۳-۷-بررسی اثر موقعیت خطا در بوبین ۵۱
۳-۷-۱ بررسی اثر موقعیت خطا در بوبین با هادی دو قلو ۵۲
۳-۸-مدل مداری هادی CTC 58
۳-۸-۱- چگونگی بدست آوردن مقادیر اندوکتانس های هادی CTC 58
۳-۸-۲-روش حل مدار در مدلسازی هادی CTC 65
۳-۸-۳-بررسی علت عدم تعادل جریان در رشته های موازی ۶۸
۳-۹-نرم افزار CTCFMS 70
فصل چهارم : نتایج عددی و تحلیل چند ترانسفورماتور نمونه ۷۴
تحلیل خطا در چند ترانسفورماتور نمونه ۷۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱
۵-۱-نتایج کلی بدست آمده از پروژه ۸۲
۵-۲-پیشنهادات ۸۳
مراجع