پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR1- گزیده نتایج تحقیقات پیرامون تربیت بدنی مدارس

کد محصول VR1

فایل WORD

170 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب

اثرات فعالیت بدنی و تربیت بدنی روی رشد و قوای ذهنی  1
بررسی‌ و نشاخت میزان و انواع آسیبهای ورزشی در دانش‌آموزان پسر ورزشکـــــــــار 
سراسر کشور 6 
تأثیر فعالیت های بدنی بر غلظت گلوکز و اسیدهای آمینه پلاسمای نوجوانان مبتلا به دیابت 
متکی به انسولین  10
اهمیت ورزش در از بین بردن افسردگیهای ناشی از محیط مدرسه یا خانه به عنوان روان
 درمانی و مزیت آن بر دارو درمانی  13
ورزش دختران در مدارس و تنگناهای موجود در راه توسعه آن  15
بررسی و ارزشیابی وضع موجود درس تربیت بدنی در مدارس استان اصفهان  18
بررسی وضعیت جاری ورزش مدارس و شناخت مشکلات و تنگناهای آن  29
بررسی وضعیت جاری ورزش در دبیرستانهای دخترانه تهران  30
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره متوسطه تهرانی  31
نحوه اثر چگونگی اجرای تست دویدن 540 متر بر نتایج حاصله  33
ارزیابی نتایج مسابقه علمی،فرهنگی و ورزشی معلمان ورزش و تدوین نورمهای استاندارد 34
بررسی عوامل مانع پیشرفت درس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی در شهر باختران 39
بررسی میزان و علل ناهنجاریهای اندام تحتانی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی تهران 
و ارائه پیشنهادات اصلاحی، حرکتی  40
بررسی میزان و علل ناهنجاریهای ستون فقرات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی حرکتی  41
مقایسه آمادگی عمومی بدنی، دانش آموزان تیز هوش و معمولی، کلاس دوم نظری در شهر 
تهران 42
ارتباط بین آمادگی حرکتی و آمادگی ذهنی، معلمان و مربیان ورزش  43
بررسی و شناخت میزان و انواع آسیب های ورزشی در دانش آموزان پسر ورزشکــــــــار 
سراسر کشور 44
ارزیابی بهره‌هوشی دانشآموزان پسر دوره ابتدایی، عضو تیم های ورزشی آموزشگاه‌های 
کشور 46
مقایسه آمادگی عمومی بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی کلاس دوم نظری در شهر 
تهران 47
تأثیر فعالیتهای بدنی بر غلظت گلوکز و اسیدهای آمینه پلاسمای نوجوانان مبتلا به دیـــابت 
متکی به انسولین  49
ارتباط بین فعالیت های جسمانی و اجتماعی شدن کودک  51
بررسی میزان وعلل ناهنجاریهای اندام تحتانی دانش آموزان 15ـ12 ساله پسران تهران و 
ارائه پیشنهادات اصلاحی ـ حرکتی (با تاکید عوامل ورزشی،حرکتی و عادات جسمی) 54
بررسی آماری دانش آموزان معلول سراسر کشور  56
تأثیرفعالیت بردوره ماهانه نقش‌آن برشرکت دختران‌دبیرستانی در فعالیتهای جسمانی 58
بررسی و مقایسه شخصیت ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی  61
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی برنامه های تربیت بدنی مدارس متوسطه استان گیلان 63
بررسی نظرات شرکت کنندگان در خصوص چگونگی اجرای مرحله نهایی مسابقه های علمی، 
فرهنگی و ورزشی 67
بررسی میزان دقت و سرعت در اجرای مهارتهای بسکتبال دختران 70
بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دختران دبیرستانی منطقه هفده آموزش و پرورش تهران 71
بررسی و تجزیـــــــــــه و تحلیــــــل وضعیت برنامه های جاری تربیت بدنی مدارس استان 
آذربایجان غربی 72
 بررسی‌ همبستگی‌آماری بین قد وزن و سن با آمادگیهای عمومی بدن پسران دوره راهنمایی 74
بررسی اثرات یک ساعت درس ورزش مدارس بر یادگیری درس ریاضی 74
بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در مدارس استان لرستان 75
ارتباط قد و وزن با مواد ششگانه آزمون آمادگی جسمانی «ایفرد» 77
ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی ویژگیهای جسمانی 78
بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان 79
بررسی و شناخت ناهنجاریهای وضعیتی دانش آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور 80
تأثیر برنامه های آموزشی شیوه های تغییر رفتار بر افزایش مهارتهای مربوط به تمرینات 
ورزشی، شیوه‌های تغذیه و عدم گرایش به سیگار در دانش آموزان مقطع دبیرستان‌ شهر
اصفهان 81
مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانش آموزان دختر 17ـ15 سال مناطق یک 
و شانزده آموزش و پرورش شهر تهران 83
بررسی عوامل استرس زای شغلی دبیران تربیت بدنی شهر رشت 85
مقایسه عامل های نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی  86
بررسی و مقایسه وضعیت امکانات ورزشی و نیروی انسانی دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی 
پسرانه شهر رشت  89
بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت تربیت بدنی و ورزشی 91
تهیه نورم استعداد سنجی تکنیکی فوتبال ویژه دانش آموزان پسر سنین 12 و 13 سال مدارس 
فوتبال شهر تهران 93
مقایسه آزمون های سه گانه کشش، بارفیکس، شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده به روش الکترومایوگرافی (EMG) 95
بررسی الگوی تغییرات درصد چربی و نوع پیگیری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان 97
بررسی ‌ارتباط‌ بین آزمونهای دراز و نشست ایفرد و آهنگین در سنجش استقامت عضلات‌ 
شکمی 98
بررسی اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان رشت (آبان 1381) 98
تأثیر یک برنامه خود ـ اجرا بر اصلاح ناهنجاری های تند دانش آموزان دختر دوره راهنمایی 
استان بوشهر 100
بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان 104
بررسی‌تأثیر دو برنامه منتخب گرم کردن بر غلظت اسید لاکتیک خون متعاقب یک فعالیت‌شدید 
بیشینه 105
تأثیر یک برنامه توانبخشی ورزشی بر هزینه انرژی استراحتی، درصد ضربان قلب ذخیره و 
کارایی مکانیکی بیماران فلج مغزی اسپاستیک 106
کاربرد فن آوری اطلاعات در تربیت بدنی و تندرستی مدارس 108
بررسی میزان و علل آسیب های ورزشی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه استان 
چهار محال و بختیاری 109
ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان 110
بررسی رابطه انگیزش با توانائیهای علمی و عملی معلمان مرد تربیت بدنی 111
بررسی‌عوامل ومیزان آسیبهای اندام تحتانی در دانش آموزان فوتبالیست با توپ پلاستیکی 113
بررسی نوع‌میزان فعالیت های فراغتی و ورزشی دانش آموزان راهنمایی شهرستان‌کلاله 114
پرخاشگری در ورزش 117
بررسی ارتباط پرداختن به فعالیت های بدنی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقاطع راهنمایی 
و دبیرستان شهرستان شاهرود 118
بررسی وضعیت هنرستانهای تربیت بدنی از نظر مدیران ـ 1381 119
بررسی مقایسه ای ناهنجاریهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموزان 119
بررسی اثرات تست سنجش قوای جسمانی بر آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان دختر 
و پسر سراسر کشور 120
بررسی خصوصیات و ویژگیهای دانش آموزان پسر شرکت کننده، در مسابقات قهرمانـــــی 
آمادگی جسمانی در بندر عباس در سال 1372 121
بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس سراسر کشور 122
بررسی خصوصیات و ویژگیهای دختر دبیرستانی استان اصفهان و شناخت عوامل مؤثر در 
موفقیتهای ورزشی 123
بررسی‌میزان روایی تست 540 متر و تست پله در سنجش آمادگی قلبی ـ تنفسی دانش‌آموزان 124
بررسی میزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دورة راهنمایی 15 ـ 11 سالة شهر 
اصفهان 125
بررسی ویژگیهای آنتروپومتریک (بدن سنجی) و فیزیولوژیکی دانش آموزان ورزشکار دختر 126
بررسی و شناخت ناهنجاریهای وضعیتی کودکان دورة پیش دبستانی (5 و 6 ساله) 127
بررسی میزان و انواع آسیبهای ورزشی در ورزشکاران شرکت کننده در سومین المپیاد ورزشی 
دانش آموزان دختر سراسر کشور 128
بررسی میزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دورة راهنمایی 11 تا 15 ساله و ارائه 
پیشنهادهای اصلاحی ـ حرکتی 129
بررسی میزان تغییر شکلهای اندام تحتانی در دانش آموزان پسر 7 تا 11 سال و ارتباط آن با 
برخی ویژگیهای جسمانی و حرکتی 130
بررسی تأثیر فعالیتهای حرکتی و ورزشی بر اصلاح ناهنجاریهای پسران دوره راهنمایی تحصیلی 
شهر تهران 131
روان شناسی تدریس با تأکید بر تدریس تربیت بدنی و علوم ورزشی در مدارس 132
بررسی ارتباط قابلیتهای بدنی و ناهنجاریهایی جسمانی دانش آموزان پسر تهرانی 134
بررسی ارتباط توانائیهای ادراکی ـ حرکتی با تواناییهای شناختی و پیشرفت تحصیلی کودکان
7 ساله 135
بررسی رابطه ورزش با افسردگی در دانش آموزان دوره متوسطه 135
بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان شهر کرد و مقایسه 
آن با نرم سال 70 136
بررسی میزان رشد اجتماعی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در چهارمین 
المپیاد ورزشی مدارس پسرانه کشور (دوره متوسطه) و مقایسه آن با دانش آموزان غیر ورزشکار پنج ناحیه شهر اصفهان 137
بررسی و مقایسه ویژگیهای ساختار بدنی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر 138
بررسی نقش معلم ورزش در توسعه آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدائی 
شهرکرد 139
بررسی و شناخت ضعف اندامهای فوقانی دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائی استان سیستان 
و بلوچستان 139
بررسی و مقایسه توان بی هوازی و ترکیبات بدنی و ارتباط آن با یکدیگر در ورزشکاران نخبه پسر رشته های ورزشی والبیال، بسکتبال و پرش ارتفاع شرکت کننده در چهارمین المپیاد ورزشی مدارس کشور در دوره متوسطه  139
بررسی رابطه اندازه های آنتروپومتریکی اندام تحتانی بدن با توان هوازی و بی هوازی دانش آموزان پسر (12ـ11) ساله 141
تهیه نورم استاندارد شده آزمون اصلاح شده شنای روی زمین در دانش آموزان 142
بررسی نظرات معلمین تربین بدنی استان خراسان در زمینه کلاسهای آموزشی کوتاه مدت ضمن 
خدمت 142
بررسی رابطه اندازه های آنتروپومتریکی اندام فوقانی بدن با عملکردهای حرکتی دانش آموزان 
پسر (12ـ11) ساله 143
بررسی رابطه جهت گیری هدف و اضطراب رقابتی ـ حالتی در ورزشکاران پسر شرکت کننده در 
رشته های تیمی و انفرادی 144
بررسی و‌شناخت علل گرایش و عدم گرایش دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور بـــــه‌ 
ورزش  144
بررسی وضعیت ناهنجاریهای ستون فقرات در بین دانش آموزان پسر مدارس متوسطه تبریز 145
ارتباط آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کلاس اول علوم تجربی مدارس 
زرین شهر اصفهان 146
بررسی تواناییهای آموزگاران مدارس ابتدائی در تدریس درس تربیت بدنی 147
بررسی میزان چربی زیر پوست دانش آموزان پسر دوره راهنمائی و متوسطه شهر اصفهان 
و مقایسه آنها 148
اثرات فعالیت بدنی بر آمادگی قلبی ـ تنفسی کودکان 149
نقش ورزش دوره ابتدایی در گسترش ورزش کشور 150
اثرات فعالیت بدنی بر رشد هوش و پیشرفت تحصیلی 151
بررسی وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه دولتی غیر انتفاعی شهرستان مشهد از 
دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی 153
بررسی و مقایسه عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانهای ناحیة
 2 مشهد 155
بررسی اجرای حرکات اصلاحی بر میزان بهبودی ناهنجاری های بدنی دانش آموزان 155
بررسی توصیفی میزان آسیب های ورزشی شایع در دبیرستانهای پسرانه شهرستان قوچان 157
بررسی وضعیت بهداشت ورزشی ایمنی و امکانات و فضاهای ورزشی از دیدگاه دانش آموزان
 و مدیران مدارس شهرستان قوچان  158
بررسی تجربی تأثیر تمرینات هوازی بر کاهش و درمان افسردگی نوجوانان 15ـ18 ساله دبیرستانهای شاهد تهران 159
بررسی‌میزان روایی تست 600 یارد و تست پله در سنجش آمادگی قلبی ـ تنفسی‌دانش‌آموزان

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید