مسائل و مشکلات زنان شاغل

کد محصول  OL860

تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده           ۱
فصل اول          ۲
مقدمه           ۳
علل کار کردن         ۴
بیان موضوع (مسئله)        ۱۱
اهمیت پژوهش         ۱۷
اهداف           ۲۰
فرضیات          ۲۱
سوالات پژوهش         ۲۲
تعریف واژه ها         ۲۳
مسائل و مشکلات زنان شاغل       ۲۵
راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان    ۲۸
فصل دوم          ۲۹
فعالیت و اشتغال در ایران       ۳۰
تحول فعالیتهای اقتصادی زنان در ایران     ۳۳
تحول نقش اجتماعی زنان در جریان نوسازی ایران    ۳۵
تغییرات نقش زنان در طی سالهای مدرنیزاسیون    ۳۹
آثار و نتایج اشتغال زنان        ۴۸
خطوط اصلی بررسی، تنوع و گوناگونی مسائل    ۵۵
انگیزه ها و عوامل اشتغال زنان       ۵۷
بیش ها و مبانی نظری و عنایت از کار      ۵۹
نظریه مازلو          ۵۹
نظریه هرزبرگ         ۶۱
کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار      ۶۳
ابعاد کیفیت زندگی شغلی        ۶۴
ساخت جنسی و اشتغال        ۶۵
اهمیت موضوع         ۶۶
هدف پژوهش         ۶۸
فرضیه های پژوهش        ۶۸
فصل سوم          ۶۹
جامعه پژوهش         ۷۰
نمونه پژوهش         ۷۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها       ۷۰
طرح پژوهش         ۷۲
پرسشنامه          ۷۳
فصل چهارم          ۷۵
تجزیه و تحلیل جداول یک بعدی       ۷۶
جداول دو بعدی         ۸۰
جداول سه بعدی         ۹۰
راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان    ۹۷
نتیجه گیری نهایی از یافته ها             ۱۰۲
فهرست منابع