بررسی سبک های حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

کد محصول  OL858

تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات          ۲
مقدمه           ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق         ۵
هدفهای پژوهش         ۶
سوالات پژوهش          ۶
تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی       ۹
حل مساله           ۹
فشار روانی          ۹
افیون یا مواد مخدر         ۱۰
متغیرهای تحقیق         ۱۴
وابستگی به مواد مخدر         ۱۴
سبکهای حل مساله         ۱۵
مقابله           ۱۵

فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین       ۱۶
۱- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد      ۱۷
۲-جنبه های اجتماعی اعتیاد        ۱۷
۳- میزان شیوع          ۱۸
۴- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد      ۱۹
۵- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی       ۱۹
۶- دیدگاه اجتماعی         ۲۰
۷- دیدگاه روان تحلیلی         ۲۱
۸-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری       ۲۱
۹- استرس یا فشار روانی        ۲۲
۱۰- تحول تاریخی تعریف فشار روانی       ۲۳
۱۱- تعریف استرس          ۲۷
۱۲- از استرس تا مقابله         ۲۸
۱۳- تاریخچه مقابله         ۳۰
۱۴- تعریف مقابله         ۳۱
۱۵- حل مساله          ۳۳
۱۶- تعریف حل مساله و کاربرد های آن       ۳۴
۱۷- پیشینه پژوهشهای انجام یافته       ۳۶
۱۸- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.      ۳۹

فصل سوم:          ۴۱
۱- روش پژوهش          ۴۲
۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه     ۴۲
۴- مقایسه شیوه حل مساله        ۴۵
۵- روشهای آماری         ۴۶
۶- شیوه اجرای پژوهش         ۴۷

فصل چهارم: نتایج         ۴۸
۱-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها       ۵۸
۲- همبستگی بین متغیرها        ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها      ۶۶
۱- نتیجه گیری و بحث         ۶۷
۲- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش   ۷۰
۳- محدودیت های پژوهش        ۷۴
۴- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر      ۷۵
ضمائم           ۷۶
مقایسه شیوه حل مساله         ۷۷
پرسشنامه راه های مقابله        ۸۰
منابع فارسی           ۸۸
منابع انگلیسی          ۹۱

فهرست جداول

فصل چهارم
جدول۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی   ۴۹
جدول ۲-۴ ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵)           ۵۰
جدول ۳-۴ میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای    ۵۱
جدول ۴-۴ آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی ۱۳۷۸)  ۵۲
جدول ۵-۴ ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر      ۵۶
جدول ۶-۴ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی ۱۳۷۷))       ۵۷
جدول ۷-۴ ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.       ۵۷
فصل پنجم
جدول ۱-۴ مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد           ۵۹
جدول۲-۴ مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.  ۶۲
جدول ۳-۴۵ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.        ۶۴