مروری بر تجارت زنان

کد محصول  OL849

تعداد صفحات:  ۹۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول: کلیات
مقدمه            ۲
مسأله پژوهشی           ۳
اهمیت مسأله پژوهشی         ۴
اهداف پژوهش          ۵
پرسش های تحقیق          ۷
تعاریف و اصطلاحات         ۱۲

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش        ۱۴

فصل سوم: روش پژوهش         ۱۶

فصل چهارم: یافته های پژوهش        ۱۷
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد       ۲۰
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد       ۲۳
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران       ۲۴
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند        ۲۸
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران    ۳۲
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد      ۳۳
بخش هفتم: قوانین اقدامات         ۳۵
بخش هشتم: علل فحشا         ۴۶
بخش نهم: شیوه های مقابله         ۵۷

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش ۱) شغل           ۵۹
بخش ۲) سن           ۶۱
بخش ۳) وضعیت تأهل         ۶۲
بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده       ۶۴

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش ۱) نتایج نهایی          ۶۶
بخش ۲) پیشنهادات          ۶۸
منابع و مآخذ           ۸۱
پیوست ها           ۸۵