بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

 کد محصول  OL817

تعداد صفحات: ۸۱ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
طرح تحقیق  ۱
مقدمه     ۱
بیان مسئله  ۶
اهداف تحقیق  ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق  ۸
فرضیه های تحقیق  ۹
تعاریف  ۱۰
روش تحقیق  ۱۲
روش جمع آوری اطلاعات  ۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق
ادبیات تحقیق  ۱۴
کارکردهای خانواده ۱۴
انواع خانواده از بعد تربیتی ۱۷
روابط و نظام ارزشی خانواده  ۱۹
تاریخچه کودکان استثنائی  ۲۰
خصوصیات دانش آموزان دیر آموز ۲۱
ملاکهای تشخیص دیرآموزان ۲۲
طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی  ۲۳
علل عقب ماندگی ذهنی  ۲۶

فصل سوم : روش تحقیق
نوع تحقیق  ۴۰
جامعه و نمونه آماری پژوهش  ۴۱
روش نمونه گیری  ۴۱
ابزار اندازه گیری  ۴۳
روش جمع آوری اطلاعات  ۴۳
شاخص اعبار روائی  ۴۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  ۴۶
فصل پنجم :  نتیچه گیری و پیشنهادات
یافته ها و پیشنهادات ۶۱
پیشنهادات این پژوهش  ۶۴
محدودیت های تحقیق  ۶۶
فهرست منابع  ۶۷
ضمائم  ۶۹