رابطه ی افسردگی با عوامل خانوادگی دانشجویان دختر رشته حسابداری

کد محصول  OL810

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
طرح مسأله
بیان مسأله
گزاره های تحقیق
متغیر های مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها
مقدمه
اهدف کلی تحقیق
اهداف ویژه تحقیق
سؤالات تحقیق
متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها
متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم 
پیشینه تحقیق
تعریف افسردگی
علل و عوامل افسردگی
افسردگی در خانواده ها
افسردگی در دانشجویان دانشگاه
علائم افسردگی
انواع اختلالات افسردگی
روشهای درمان افسردگی
نظریه های افسردگی
مقایسه نظریه های روانشناختی افسردگی
چارچوب نظریه ها

فصل سوم 
روش پژوهش
طرح تحقیق
جامعه، نمونه، روش نمونه گیری
ابزار اندازه‌گیری
نحوه اجرای تحقیق
استخراج تحلیل داده ها

فصل چهارم 
یافته های تحقیق
ویژگی های جامعه مورد مطالعه
یافته های تحقیق
بررسی سوال اول تحقیق
بررسی سوال دوم تحقیق
جداول بدست آمده

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج تحقیق
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق

منابع
پیوست
پرسشنامه