بررسی میزان اشتغال زنان به ویژه در مشاغل دولتی

کد محصول OL923

تعداد صفحات:  ۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:          ۵

کلیات تحقیق     ۶

۱-۱ مقدمه         ۶

۱-۲ بیان مسئله    ۷

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۹

۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۱

۱-۴-۱ هدف کلی          ۱۱

۱-۴-۲ هدف های جزئی ۱۱

فصل دوم:          ۱۲

ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۲

۲-۱ مقدمه         ۱۳

۲-۲ پیشینه تحقیق           ۱۷

۲-۳ چارچوب نظری      ۲۰

۲-۴ وضعیت اشتغال در ایران        ۲۵

۲-۵ آیا وضعیت اشتغال زنان در ایران، با قبل از انقلاب تفاوتی کرده است؟   ۲۸

۲-۶ زنان شاغل طبقه متوسط        ۲۹

۲-۷ زنان کارگر در بخش صنعت و کشاورزی       ۳۰

۲-۸ زنان و مسأله اشتغال  ۳۲

۲-۹ تغییر سیاست ایران در زمینه اشتغال زنان          ۳۳

۲-۱۰ برخی ملاحظات و یافته های تکمیلی            ۳۷

۲-۱۱ دفاع ازحقوق زنان  ۴۰

۲-۱۲ اهداف اشتغال زنان از سوی کارفرمایان دولتی           ۴۲

۲-۱۳ اهداف اشتغال زنان از سوی کارفرمایان غیردولتی       ۴۳

۲-۱۴ علت های تقاضای زنان و دختران برای اشتغال           ۴۴

۱. نامساعد بودن محیط خانه و خانواده       ۴۴

۲. نیاز های کاذب شخصیتی        ۴۵

۳. نیازهای مالی  ۴۵

۴. نیاز به شخصی و عاطفی و اجتماعی      ۴۶

۵. احساس تکلیف اجتماعی         ۴۶

۲-۱۵ تحلیل مساله          ۴۷

۲-۱۶ قوانین کار ۴۸

● تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه         ۴۹

● عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران     ۵۰

۲-۱۷ از جمله عوامل فرهنگی بازدارنده ی اشتغال زنان        ۵۰

● حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه        ۵۱

● تفکیک جنسیتی         ۵۲

۲-۱۸ نتیجه        ۵۲

۲-۱۹ فرضیه های تحقیق ۵۳

۲-۱۹-۱ فرضیه اصلی:     ۵۳

۲-۱۹-۲ فرضیه های فرعی:          ۵۴

۲-۲۰ مدل تحقیق           ۵۵

فصل سوم:         ۵۶

روش شناسی تحقیق        ۵۶

۳-۱ مقدمه         ۵۷

۳-۲ روش تحقیق            ۵۷

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات      ۵۷

۳-۴ روش آماری            ۵۸

۳-۴-۱ آمارتوصیفی:       ۵۸

۳-۵ جامعه و نمونه:         ۵۸