اطلاعیه

بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان

کد محصول OL913

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD 

(حاوی فایل های spss)

 قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول           ۱۰

کلیات تحقیق     ۱۰

۱-۱ مقدمه:        ۱۱

۱-۲  بیان مسأله:  ۱۲

۱-۳-ضرورت و اهمیت موضوع   ۱۵

۱-۴ مدل مفهومی تحقیق  ۱۶

۱-۵ اهداف تحقیق:         ۱۷

۱-۵-۱ هدف کلی تحقیق:           ۱۷

۱-۵-۲  اهداف فرعی تحقیق:       ۱۷

۱-۶ فرضیه های تحقیق:  ۱۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی        ۱۷

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی ۱۷

۱-۷ تعریف مفاهیم و متغیرها:       ۱۸

۱-۷-۱تعاریف نظری:     ۱۸

۱-۷-۱-۱ یادگیری:        ۱۸

۱-۷-۱-۲ یادگیری سازمانی:       ۱۸

۱-۷-۱-۳ هوش هیجانی: ۱۸

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی: ۱۹

۱-۸-۲-۱ یادگیری سازمانی:       ۱۹

۱-۸-۲-۲ هوش هیجانی: ۱۹

فصل دوم           ۲۰

ادبیات تحقیق     ۲۰

۲-۱ مبانی نظری تحقیق:  ۲۱

۲-۱-۱ مبانی نظری یادگیری سازمانی:      ۲۱

۲ -۱-۱-۱  تعریف یادگیری :      ۲۱

۱-۱-۱-۲ تعاریف یادگیری سازمانی :       ۲۲

۲-۱-۱-۳-  سیر مفهوم پردازی یادگیری سازمانی : ۲۸

۲-۱-۱-۴  انواع یادگیری سازمانی :          ۲۹

۲-۱-۱-۴- ۱ از نظر آرجریس و شون :     ۲۹

۱ ) یادگیری تک حلقه ای:          ۲۹

۲ ) یادگیری دو حلقه ای: ۳۰

۳ ) یادگیری سه حلقه ای:            ۳۰

۲-۱-۱-۴-۲-  از نظرمایکل جی مارکوارت           ۳۰

الف ) یادگیری انطباقی    ۳۰

ب ) یادگیری پیش بینی کننده یا آینده نگر            ۳۱

ج ) یادگیری ثانویه         ۳۲

د ) یادگیری کنشی         ۳۲

۲-۱-۱-۴-۳-  ازنظرفایول و لایلز ۳۲

۲-۱-۱- ۵- فرآیند یادگیری :      ۳۵

۲-۱-۱-۵-۲- فرایند یادگیری از نظر هابر :            ۳۶

۲-۱-۱-۵-۳- فرایند یادگیری از نظر چارلز هنری :            ۳۷

۲-۱-۱-۵-۴-  فرایند یادگیری از نظر دنیل کیم :   ۳۸

۲-۱-۱-۶- ویژگیهای یادگیری سازمانی  :            ۴۰

۲-۱-۱-۷- مهارت های یادگیری :           ۴۱

۲-۱-۱-۸- شیوه های یادگیری:   ۴۱

۲-۱-۱-۸-۱- یادگیری مبتنی بر تجربه :    ۴۱

۲-۱-۱-۸-۲- یادگیری کارکنان در یک سازمان یادگیرنده :           ۴۲

۲-۱-۱-۸-۳- یادگیری افراد در محیط کار :          ۴۴

۲-۱-۱-۸-۳-۱-یادگیری بواسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات :        ۴۵

۲-۱-۱-۸-۳- ۲- یادگیری بوسیله خودآموزی و خارج از محل کار :            ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۳- یادگیری بواسطه تمرین ارزش های فردی یک شخص :    ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۴- یادگیری بوسیله استفاده از تئوری و تمرین مهارت ها :       ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۵- یادگیری بوسیله حل مسأله :        ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۶- یادگیری بواسطه تعامل با دیگران :          ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۷- یادگیری بواسطه برنامه ریزی باز دو طرفه :           ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۸- یادگیری بواسطه طرفداری و حمایت از همکاران :            ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۹- یادگیری بواسطه معرفی رهبر به دیگران : ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۱۰- یادگیری بواسطه آموزش رسمی :         ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۱۱- یادگیری بواسطه ممارست در تضمین کیفیت :    ۴۹

۲-۱-۱-۹- قابلیت یادگیری سازمان ها :    ۴۹

۲-۱-۱-۱۰- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده :          ۵۱

۲-۱-۱-۱۱- عوامل مؤثر در یادگیری سازمانی :     ۵۲

۱ ) استراتژیها و سیاست ها           ۵۳

۲ ) رهبری         ۵۳

۳ ) کارکردهای منابع انسانی        ۵۴

۴ ) استفاده از فناوری اطلاعات     ۵۴

۱ ) ارزش ها و باورها      ۵۵

۲ ) زبان ۵۵

۳ ) گفتار و رفتار افراد سطح بالا   ۵۵

۴ ) زمان و سرمایه           ۵۶

۵ ) قدرت مالکیت           ۵۶

۶ ) غرور و تعصب          ۵۶

۲-۱-۱-۱۲-تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت متلاطم و رقابتی.      ۵۷

۱. تمامیت          ۵۷

۲. تنوع  ۵۷

۳. مناظره منطقی             ۵۷

۴.فضای باز و آزاد          ۵۸

۵. همه جا ، همه وقت      ۵۸

۶. جاذبه های شگفت      ۵۸

۷.بازخورد         ۵۸

۸. ظهوریابنده     ۵۸

۹ . ویژگی خود ایجادی ۵۹

۱۰. غیرخطی بودن          ۵۹

۱۱.تراکم و انباشتگی      ۵۹

۱۲. تعقیب کردن (همراه کردن)   ۵۹

۱۳ . مدل سازی داخلی    ۶۰

۱۴. عناصر اصلی            ۶۰

۲-۱-۱-۱۳- موانع یادگیری سازمانی :      ۶۰

۲-۱-۱-۱۴-  نکات کلیدی در یادگیری سازمانی : ۶۴

۲-۱-۱-۱۵-   ساز و کارهای یادگیری سازمانی     ۶۵

۲-۱-۲-۲- انواع هوش    ۶۷

۲-۱-۲-۲-۱- هوش طبیعت شناسی          ۶۷

۲-۱-۲-۲-۲- هوش احساسی- هیجانی     ۶۷

۲-۱-۲-۲-۳- هوش معنوی          ۶۹

۲-۱-۲-۲-۴- هوش اخلاقی        ۷۱

۲-۱-۲-۳-۲- انواع هوش از دیدگاه ترستون          ۷۳

۲-۱-۲-۳-۳- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ    ۷۳

۲-۱-۲-۳-۳- هوش چندگانه گاردنر        ۷۴

انواع هوش چند گانه از نظر گاردنر:          ۷۴

۱- هوش کلامی- زبانی  ۷۴

۲- هوش منطقی- ریاضی            ۷۵

۳- هوش دیداری- فضایی           ۷۵

۴- هوش بدنی – جنبشی:            ۷۶

۵- هوش موسیقی- ریتمیک         ۷۶

۶- هوش بین فردی :       ۷۶

۷- هوش درون فردی      ۷۷

۲-۱-۲-۴- هوش سازمانی           ۷۸

۲-۲- پیشینه تحقیقاتی     ۷۹

۲-۲-۱- مروری بر تحقیقات        ۷۹

۲-۲-۱-۱- تحقیقات داخلی        ۷۹

۲-۲-۱-۲-تحقیقات خارجی       ۸۲

۲-۲-۲- مروری بر تحقیقات پیشین هوش هیجانی:  ۸۴

۲-۲-۲-۱- تحقیقات داخلی        ۸۴

۲-۲-۲-۲- تحقیقات خارجی      ۸۴

فصل سوم:         ۸۹

روش شناسی تحقیق        ۸۹

۳- ۱  مقدمه       ۹۰

۳ – ۲  روش تحقیق        ۹۰

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه    ۹۱

۳ – ۴ جامعه آماری        ۹۱

۳-۴-۱ جامعه آماری:      ۹۱

۳-۴-۲ نمونه آماری:       ۹۲

۳ – ۵ روش جمع آوری اطلاعات ۹۲

۳ – ۶ ابزار اندازه گیری   ۹۲

۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها          ۹۳

فصل چهارم:      ۹۵

تجزیه و تحلیل داده ها     ۹۵

۴-۱ مقدمه         ۹۶

۴-۲  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی   ۹۷

۴-۲-۱ توصیف ویژگی های فردی           ۹۷

۴-۲-۱-۱ جنسیت           ۹۷

۴-۴-۱-۲ سن افراد         ۹۸

۴-۳ تجزیه و تحلیل آماری:         ۹۹

فرضیه اول: بین ارزیابی عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اهواز رابطه وجود دارد؟         ۹۹

فرضیه دوم: بین استفاده از عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اهواز رابطه وجود دارد؟     ۱۰۱

فرضیه سوم: بین تنظیم عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اهواز رابطه وجود دارد؟          ۱۰۲

فرضیه چهارم: بین ارزیابی عواطف و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اهواز رابطه وجود دارد؟            ۱۰۳

فصل پنجم:        ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵

۵-۱مقدمه          ۱۰۶

۵-۲ نتایج تحقیق            ۱۰۷

۵-۳ پیشنهادات   ۱۰۷

۵-۴ محدودیتها  ۱۰۸

۵-۴-۱محدودیت تحقیق  ۱۰۸

۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم           ۱۰۸

منابع      ۱۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.