بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان دختر و پسر

کد محصول OL912

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD 

(حاوی فایل های spss)

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فصل یک: کلیات

۱-۱ مقدمه…….۲

۱-۲ بیان مسئله..۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق..۵

۱-۴ اهداف تحقیق…۶

۱-۴-۱ اهداف کلی..۶

۱-۴-۲ اهداف جزئی۶

۱-۵ فرضیات تحقیق.۷

۱-۵-۱ فرضیه اصلی.۷

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی..۷

۱-۶ مدل تحقیق…….۸

۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی واژه ها.۹

۱-۷-۱ تعریف نظری عزت نفس……۹

۱-۷-۲ تعریف نظری سخت رویی….۹

۱-۷-۳ تعریف عملیاتی عزت نفس…۹

۱-۷-۴ تعریف عملیاتی سخت رویی.۹

 فصل دوم:نظریه ها و پیشینه تحقیق

مقدمه…..۱۱

بخش اول: عزت نفس….۱۲

۲-۱ عزت نفس چیست؟۱۲

۲-۲ عزت نفس و راهکارها….۱۳

۲-۳ اهمیت داشتن عزت نفس۱۴

۲-۴ چگونگی شکل گیری عزت نفس…۱۴

۲-۵ تقویت عزت نفس…۱۵

۲-۶ ویژگی افراد با عزت نفس بالا.۱۷

۲-۷ راههای ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان.۱۸

۲-۸ نکات قابل توجه جهت تقویت اعتماد به نفس و عزت به نفس نوجوانان….۱۸

۲-۹ عزت نفس کاذب…۲۰

۲-۱۰ عزت نفس پسران و دختران نوجوان……۲۱

۲-۱۱ چگونه اعتماد به خویشتن را بنا کنیم……۲۲

۲-۱۲ اهمیت عزت نفس.۲۲

۲-۱۳ شرایط اساسی عزت نفس……۲۳

۲-۱۴ دیدگاه اسلام۲۴

۲-۱۵ تأثیر عزت نفس و روحیه بالا در زندگی۲۴

۲-۱۶ چگونه اعتماد به خویشتن در زمینه رفتاری پرورش دهیم ؟…..۲۵

۲-۱۷ چگونه اعتماد عاطفی به خویشتن در زمینه عاطفی پرورش دهیم ؟..۲۵

۲-۱۸ چگونه اعتماد معنوی را پرورش دهیم ؟.۲۵

۲-۱۹ معنی اعتماد به نفس حقیقی کدام است ؟…….۲۶

۲-۲۰ مؤلفه‌های اساسی عزت‌نفس..۲۶

۲-۲۱ علل پیدایش خویشتن و عزت‌نفس۲۹

۲-۲۲ نظر اریکسون درباره عزت‌نفس…..۳۱

۲-۲۳ نظر فروید درباره عزت‌نفس..۳۱

۲-۲۴ مفهوم عزت‌نفس…۳۲

۲-۲۵ چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟……۳۶

۲-۲۶ دیدگاه‌های پیشگامان علوم رفتاری پیرامون عزت‌نفس…۳۸

۲-۲۷ مفهوم ذات(خود) و تقدیر و عزت …….۴۴

۲-۲۸ شکل‌گیری و تحول عزت‌نفس……۴۴

۲-۲۹ روشهای تغییر و افزایش عزت‌نفس۴۷

۲-۳۰ عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی….۵۰

بخش دوم: سخت رویی..۵۱

۲-۳۱ سخت رویی.۵۱

۲-۳۲ ویژگی های افراد سخت رو..۵۲

۲-۳۳ فواید آموزش سخت رویی ..۵۲

۲-۳۴ ویژگی افراد سخت رو..۵۴

۲-۳۵ سخت رویی و معیارهای آن..۵۵

۲-۳۶ ویژگی های افراد سخت رو..۵۶

۲-۳۷ فواید آموزش سخت رویی ..۵۷

۲-۳۸ مفهوم سخت رویی ……۵۸

۲-۳۹ نقش تعدیل کننده سخت رویی…..۵۹

بخش سوم: پیشینه تحقیق۶۰

 فصل سوم: روش تحقیق

۳- ۱  مقدمه…۶۵

۳ – ۲  روش تحقیق۶۵

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه……۶۵

۳ – ۴ جامعه آماری …….۶۶

۳-۴-۱ جامعه آماری……۶۶

۳-۴-۲ نمونه آماری…….۶۶

۳ – ۵ روش جمع آوری اطلاعات .۶۶

۳ – ۶ ابزار اندازه گیری .۶۷

۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها….۶۸

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ توصیف داده ها …..۷۰

۴-۲ آزمون فرضیات……۷۱

 فصل پنجم :نتایج

۵ – ۱  مقدمه..۷۷

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات…….۷۸

۵-۳ محدودیت های تحقیق….۸۲

۵-۴ پیشنهادات…….۸۲

منابع

پرسشنامه سخت رویی

پرسشنامه عزت نفس