اطلاعیه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

کد محصول OL643

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
عنوان
چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه     ۳
۲-۱ موضوع تحقیق     ۳
۳-۱ بیان مساله    ۴
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق     ۴
۵-۱ اهداف تحقیق     ۵
۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق    ۵
۷-۱پیشینه تحقیق    ۵
۱-۷-۱ تحقیقات داخلی     ۵
۲-۷-۱تحقیقات خارجی     ۸
۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات     ۱۰
۸-۱ تعاریف مربوط به هویت    ۱۱
۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق     ۱۴

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری     ۱۶
۱-۲ مقدمه     ۱۷
۲-۲ مباحث نظری     ۱۷
۱-۲-۲ دورکیم     ۱۷
۲-۲-۲ پارسونز     ۱۸
۳-۲-۲ ماکس وبر     ۲۰
۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی    ۲۲
۵-۲-۲ کولی     ۲۳
۶-۲-۲ مید     ۲۴
۷-۲-۲ گافمن    ۲۶
۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک)     ۲۷
۳-۲ چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق     ۳۰
۴-۲ پرسشهای تحقیق     ۳۱
۵-۲ فرضیات تحقیق     ۳۱
۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق    ۳۲

فصل سوم : روش تحقیق     ۳۴
۱-۳ مقدمه     ۳۵
۲-۳ نوع تحقیق    ۳۵
۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق    ۳۵
۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق     ۳۵
۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق    ۳۸
۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته     ۴۲
۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق     ۴۳
۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل     ۴۳
۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته     ۴۵
۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)     ۴۶
۷-۳ اعتبار تحقیق     ۴۷
۸-۳ جامعه آماری    ۴۷
۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    ۴۸
۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه     ۴۸
۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری     ۴۹
۱۰-۳ واحد تحلیل    ۵۰
۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات     ۵۰
۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۵۰

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق    ۵۱
۱-۴ مقدمه    ۵۲
۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق     ۵۲
۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس     ۵۲
۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی     ۵۳
۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی    ۵۳
۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر    ۵۴
۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر    ۵۴
۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده    ۵۵
۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان     ۵۷
۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران     ۵۸
۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها     ۵۹
۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی     ۶۰
۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان     ۶۱
۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان     ۶۲
۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان     ۶۳
۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان     ۶۴
۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان     ۶۵

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق    ۶۶
۱-۵ مقدمه    ۶۷
۲-۵ آزمون فرضیات    ۶۷
۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان     ۶۷
۱-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان     ۶۸
۲-۱-۲-۵آزمون فرضیه ۲/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان    ۶۸
۳-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان     ۶۹
۲-۲-۵آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»    ۶۹
۱-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»     ۷۰
۲-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»     ۷۰
۳-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی»     ۷۱
۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»     ۷۱
۱-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»     ۷۱
۲-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»    ۷۲
۳-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»     ۷۲
۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»    ۷۳
۱-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۴: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»     ۷۳
۲-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»     ۷۴
۳-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»     ۷۴
۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»     ۷۴
۱-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»     ۷۵
۲-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۵: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»     ۷۵
۳-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»     ۷۶
۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»    ۷۶
۱-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۶: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»    ۷۷
۲-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»    ۷۷
۳-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»    ۷۸
۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)     ۷۸
۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی     ۷۸
۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی     ۸۰
۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی    ۸۲
۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی    ۸۴
۴-۵  تحلیل مسیر    ۸۶

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها     ۹۲
۱-۶ خلاصه تحقیق     ۹۳
۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری     ۹۴
۳-۶ پیشنهادها    ۹۹
فهرست منابع و ماخذ     ۱۰۲
پیوست

فهرست جداول
جدول۱-۳    میزان آلفای کرانباخ     ۴۷
جدول ۲-۳   میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفکیک جنس ،
رشته و پایه تحصیلی    ۴۸
جدول ۳-۳  توزیع حجم نمونه به تفکیک پایه تحصیلی و جنس    ۴۹
جدول ۴-۳  توزیع حجم نمونه به تفکیک جنس ، پایه و رشته تحصیلی    ۵۰
جدول ۱-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب جنس     ۵۲
جدول ۲-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی     ۵۳
جدول ۳-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی    ۵۳
جدول ۴-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر    ۵۴
جدول ۵-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر    ۵۵
جدول ۶-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده    ۵۶
جدول ۷-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود    ۵۷
جدول ۸-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تایید دیگران بودن    ۵۸
جدول ۹-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها     ۵۹
جدول۱۰-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گروهی    ۶۰
جدول۱۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی    ۶۱
جدول۱۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی    ۶۲
جدول۱۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی    ۶۳
جدول ۱۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی    ۶۴
جدول۱۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میز ان هویت اجتماعی    ۶۵
جدول ۱-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی بر حسب جنس    ۶۷
جدول ۲-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت دینی بر حسب جنس     ۶۸
جدول ۳-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت خانوادگی بر حسب جنس    ۶۸
جدول ۴-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت ملی بر حسب جنس    ۶۹
جدول ۵-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت اجتماعی    ۶۹
جدول ۶-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت دینی    ۷۰
جدول ۷-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت خانوادگی    ۷۰
جدول ۸-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت ملی    ۷۱
جدول ۹-۵  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت اجتماعی    ۷۱
جدول ۱۰-۵   همبستگی رضایت فرد از خود با هویت دینی    ۷۲
جدول ۱۱-۵  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت خانوادگی    ۷۲
جدول ۱۲-۵  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت ملی    ۷۳
جدول ۱۳-۵  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت اجتماعی    ۷۳
جدول ۱۴-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت دینی    ۷۳
جدول ۱۵-۵  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت خانوادگی    ۷۴
جدول ۱۶-۵  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت ملی    ۷۴
جدول ۱۷-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت اجتماعی    ۷۵
جدول ۱۸-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت دینی     ۷۵
جدول ۱۹-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت خانوادگی    ۷۶
جدول ۲۰-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت ملی    ۷۶
جدول ۲۱-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی    ۷۷
جدول ۲۲-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی    ۷۷
جدول ۲۳-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی    ۷۸
جدول ۲۴-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی    ۷۸
جدول ۲۵-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت دینی    ۷۹
جدول ۲۶-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت دینی در مرحله سوم    ۷۹
جدول ۲۷-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم    ۸۰
جدول ۲۸-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
هویت خانوادگی     ۸۱
جدول ۲۹-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت خانوادگی در مرحله سوم    ۸۱
جدول ۳۰-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم    ۸۲
جدول ۳۱-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت ملی    ۸۳
جدول ۳۲-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت ملی در مرحله جدول سوم    ۸۳
جدول ۳۳-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم    ۸۴
جدول ۳۴-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
هویت اجتماعی    ۸۵
جدول ۳۵-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت اجنماعی در مرحله چهارم    ۸۵
جدول ۳۶-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله چهارم    ۸۶
جدول ۳۷-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت دینی    ۸۸
جدول ۳۸-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت خانوادگی    ۸۹
جدول ۳۹-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت ملی    ۹۰
جدول ۴۰-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت اجتماعی    ۹۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۲ مدل نظام کنترل فرایند هویت     ۲۸
شکل ۲-۲ الگوی  نظری و تحلیلی تحقیق     ۳۳
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲ رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک )     ۲۰
نمودار ۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود    ۵۷
نمودار ۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تائید دیگران بودن    ۵۸
نمودار ۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها    ۵۹
نمودار ۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گووهی    ۶۰
نمودار ۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی    ۶۱
نمودار ۶-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی    ۶۲
نمودار ۷-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی    ۶۳
نمودار ۸-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی    ۶۴
نمودار ۹-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت اجتماعی    ۶۵
نمودار۱-۵ تحلیل مسیر هویت    ۸۷

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق
عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (۱۵۳۳۶ نفر)
ی باشند . حجم نمونه ۳۷۵ نفر شد که ۱۹۰ نفر دانش آموز پسر و ۱۸۵ نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ،
انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .
نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ،
دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه
معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت
ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که :
دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.