ناتوانی یادگیری در کودکان

کد محصول OL636

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
فصل اول
تاریخچه و تعریف و فراوانی
تاریخچه:
تعریف اختلالات یادگیری:
درجه شیوع ( فراوانی):
نتیجه‌گیری:

فصل دوم
ویژگیهای افراد دارای ناتوانی‌های یادگیری
ویژگیهای کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری:
ویژگیهای کودکان مبتلا به ناتوانی در ریاضیات:
نتیجه گیری:

فصل سوم
انواع ناتوانیهای یادگیری
الف)ناتوانی در خواندن:‌(دیسلکسی)
ب)ناتوانی در هجی کردن: (دیس آرتوگرافیا)
ج) ناتوانی در نوشتن: (دیس گرافیا)
مشکلات متداول در نوشتن:
د) ناتوانی در حساب کردن :‌(دیسکالکولیا)
نتیجه‌گیری:

فصل چهارم
علل ناتوانیهای یادگیری
۱ـ عوامل آموزشی:
۲ـ عوامل محیطی
۳ـ عوامل روانی:
۴ـ عوامل فیزیولوژیکی:
نتیجه‌گیری:

فصل پنجم
تشخیص و ارزیابی ناتوانیهای یادگیری
تعریف تشخیص:
مراحل تشخیص ناتوانیهای یادگیری:
شیوه‌های ارزیابی:
نتیجه‌گیری:

فصل ششم
برنامه‌ها و خدمات آموزشی کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری
برنامه آموزشی کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری:
آموزش انفرادی و کلاسی به دلایلی متفاوتند:
توصیه‌هایی برای رفع مشکلات خواندن و هجی کردن:
توصیه‌هایی برای رفع مشکلات نوشتن:
توصیه‌هایی برای رفع مشکلات حساب کردن:
توصیه‌هایی برای رفع مشکلات نارسایی توجه:
توصیه‌های کلی آموزشی:
والدین چه اقدام‌هایی باید انجام دهند؟
نتیجه‌گیری:

فصل هفتم
درمان ناتوانیهای یادگیری
درمان از نگرش ادراکی- حرکتی:
هماهنگی چشم دوست:
تشخیص شکل در زمینه:
ثبات شکل:
موقعیت در فضا:
ارتباط فاصله‌ای: بین اشکال و الگوها
درمان از شیوه‌های رفتاری:
منابع و مآخذ