بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

کد محصول: ol585

تعداد صفحات: ۱۸۳ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات‏‏،تعاریف و مفاهیم
مقدمه
موضوع پژوهش
دستاوردهای نظری و عملی  پژوهش
تعاریف و مفاهیم
مفهوم فرهنگ
تعریف لغوی
تعریف اصطلاحی
عوامل فرهنگ
جنبه های مادی
جنبه های معنوی
اصول چهارگانه فرهنگ
اصل اول :تعقل سلیم و احساسات تصعید شده
اصل دوم:تکامل انسان
اصل سوم:شایستگی و بایستگی
اصل چهارم :فرهنگ حقیقتی است در دوبعد خاص و عام
مفهوم تفکر
تعاریف لغوی
تعاریف اصطلاحی
مفهوم بسیج
تعاریف لغوی
تعاریف اصطلاحی
تعریف بسیج در انقلاب اسلامی
تعریف فرهنگ  و تفکر بسیج

فصل دوم: رویکردها و ویژگی ها
فرهنگ و تفکر بسیج در متون اسلامی
هدف و فلسفه بسیج
ویژگی ها
تجهیز مادی و معنوی
شهادت طلبی
صبر و استقامت
شجاعت
انضباط و هماهنگی
رضای حضرت حق تعالی
عدم سازش با کفار
اتکال به ذات حق تعالی
تولی و تبری
داشتن روحیه و جنگ روانی
فرمانبرداری و جنگ طلبی
فرهنگ و تفکر بسیج در وصایای شهیدان
ظهور تجلی ولایت و محبت به ائمه اطهار(ع)
رشد فضایل و محو رذایل اخلاقی
عشق و علاقه به امام امت (قدس سره)و اطاعت از ایشان
عرفان و معنویت
افتخار به امام حسین (ع)
زهد،ایثار و از خود گذشتگی
اتحاد و وحدت کلمه
رشد اعتقادات اسلامی
آگاهی و ایمان به حقانیت انقلاب و شهادت
فرهنگ و تفکر بسیج در جبهه ها
آداب امر به معروف و نهی از منکر
حفظ شرایط وجوب
اعزام انفرادی وم امر به معروف و نهی از منکر
آداب برادری و تعاون
طرز آشنایی
آداب بیماری و مداوا
حکمت های کتمان بیماری
عیادت و پرستاری
آداب فرماندهی و فرمانبری
اخلاق فرماندهی
عشق و علاقه متقابل
آداب قرآن
آداب مهمانی و معاشرت
دید و بازدید
سر سفره نشستن
شهرداری یا خادم الحسین
ادعیه قبل و بعد از طعام
آداب دعا و مناجات
جبهه به عشق دعا
آداب سخن سکوت
راستی و درستی در سخن
نسبت نیکو دادن به هم
تکیه کلامها
زبان سکوت
قسم یاد نکردن
ذکر خوش صلوات
ماندن و مقاومت کردن
آداب عبادت
آذان
وضو
نماز
شهادت طلبی
آداب رفتار با عراقی
فرهنگ و تفکر بسیجی از نگاه جامعه شناسی
فرهنگ و تفکر بسیج از دیدگاه حضرت امام (قدس سره)
فرهنگ و تفکر بسیج از دیدگاه حضرت آیت ا…خامنه ای (ظله)

فصل سوم:خاستگاه و ریشه
خاستگاه فرهنگ وتفکر بسیج
خاستگاه جامعه شناسی
رویکرد جامعه شناسی  پزوتیویسمی از بسیج
شرایط تشکیل بسیج
شرایط اجتماعی بسیج
شرایط اقتصادی
شرایط سیاسی
نقد مبانی بسیج شناسی در جهان معاصر
ملاک های از قبل تعریف شده
محور قرار گرفتن انسان مادی در علوم اجتماعی غرب
عدم توجه به اراده الهی در تحقق پدیده های اجتماعی
خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج در معارف و متون اسلامی
در بی در بهشت مخصوص مجاهدین راه خدا
ارزش قطره ای از خون مجاهد
فضیلت شمشیر مجاهد
فضیلت جهاد
سرزنش سهل انگاری در جنگ و جهاد
مفهوم رهبری
مفهوم حکومت و حاکمیت
مفهوم ولایت فقیه
قانون اساسی
شرایط و صفات رهبر
وظایف و اختیارات رهبر
خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج از دیدگاه ولایت و رهبری
خاستگاه بسیج در دنیای اسلام
خاستگاه بسیج در انقلاب اسلامی ایران
خاستگاه بسیج در اراده الهی
خاستگاه بسیج در اراده مردمی

فصل چهارم : چشم اندازها و عرصه ها
عرصه های اجتماعی
عرصه سیاست
آگاهی و شناخت
احساس و مسئولیت کردن
ایستادگی و مقاومت
عرصه فرهنگ
تهاجم فرهنگی
تولید دانش
عرصه اقتصاد
سطح توسعه
سطح کلان
سطح خرد
عرصه های فردی
نظام گرایشی
نظام بینشی
نظام رفتاری
توازون در ابعاد درونی

فصل پنجم : مقیاس فرهنگ و تفکر بسیج
کلیات مقیاس
الف) مشاخص های ده گانه
۱- عمل صالح
۲- ایثار و استقامت
۳- نیایش و خود سازی
۴- محبت و احسان
۵- اعتقاد به حکومت اسلامی
۶- حریت و شهامت
۷- مردمی بودن
۸- علم و آگاهی
۹-  تظم و آمادگی رزمی
۱۰- هویت ملی و فرهنگ پذیری
ب) آزمودنی
ج) ابزار پژوهش
۱- پرسشنامه
۲- مراحل تنظیم پرسشنامه
۳- نمره گذاری پرسشنامه
۴- نحوه نمره گذاری و تعیین شاخص هماهنگی پرسشنامه
۵- روایی پرسشنامه
۶-  اعتبار پرسشنامه
د) اجرا و تفسیر نمرات
ه) میانگین و انحراف معیار شاخص های ده گانه در اقشار بسیج تهران
پرسشنامه

چکیده پژوهش
یافته های این پژوهش نشان می دهد ۶۵ درصد پاسخ دهندگان در سنین ۱۶ تا ۲۵ سال قرار دارند .
همچنین ۶۱ درصد مذکر ، ۳۹ درصد مؤنث هستند .
۵۸ درصد در مقطع تحصیلی دیپلم ، ۲/۱۱ درصد فوق دیپلم ، ۶/۱۴ در صد لیسانس و ۱/۶ در صد فوق لیسانس و بالاتر هستند .
میانگین شاخص های ده گانه فرهنگ و تفکر بسیج د رکل از ۵ نمره عمل صالح
(۸۳/۳ x=  ، ۵۵/۰ SD=) ، ایثار و استقامت (۹۱/۳ x=  ،۴۹/۰ SD=) ، نیایش و خود سازی (۲۴/۳ x= ،۵۴/۰ SD=) ، محبت و احسان (۰۰۳/۴ x= ، ۶۳/۰ SD=) ، اعتقاد به حکومت اسلامی (۳۰/۴ x= ، ۶۳/۰ SD=) ، حریت و شهامت (۶۶/۳x= ، ۵۲/۰ SD=)، مردمی بودن (۷۲/۳ x= ، ۴۷/۰ SD=) ، علم وآگاهی (۶۳/۳ x=، ۵۶/۰ SD=)، نظم و آمادگی رزمی (۷۵/۳ x=، ۶۴/۰ SD=) و هویت و فرهنگی پذیری (۷۳/۳ x= ، ۴۹/۰ SD=) است .
شاخص اعتقاد به حکومت اسلامی با میانگین ۳۰/۴ بالاترین نمره ها را آورده است .
این یافته ها نشان می دهد که میانگین نمرات بسیجیان در هشت شاخص
فوق الذکر در حد زیادو در دو شاخص اعتقاد به حکومت اسلامی  محبت و احسان در حد خیلی زیاد بوده است .
داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری t‌، تحلیل و اریانس یک طرفه و آزمون توکلی و ضریب همبستگی پیرسون مورد محاسبه قرار گرفتند ، نتایج به دست آمده بیانگر آن است که :
متغیرهای جنس و تحصیلات ارتباط معنی داری با شاخص های فرهنگ و تفکر بسیجی ندارند .
تفاوت معنی داری میان اقشار مختلف در شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج تنها در بسیج کارگری وادرات د رشا ایثار و استقامت با سایر اقشار بسیج مشاهده و همچنین دربس دانشجویی در شاخص علم و آگاهی تفادت معنی داری با سایر اقشار بسیج مشاهده شد .
یافته های این پژوهش تأیید می کند شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیج در حد قابل قبول (زیاد) قرار دارند و شاخص اعتقاد به حکومت اسلامی و شاخص محبت و احسان در حد مطلوب (بسیار زیاد) قرار دارند .
بین سن و شاخصه های فرهنگ و تفکر بسیج رابطه معنی داری وجو دارد .
سابقه حضور در جبهه با شاخص در فرهنگ و تفکر بسیج  رابطه معنی داری ندارد .
به طور کلی نمرات مردان بیشتر از زنان است اما تفاوت معنی داری مشاهده نشد و در شاخص محبت و احسان و هویت ملی و فرهنگ پذیری نمرات زنان بیشتر از مردان است .
میزان تحصیلات بر وری شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج مؤثر است ، اما معنی دار نیست .