بررسی رابطه بین ارزشیابی توصیفی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان

کد محصول  OL524

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
واژگان کلیدی

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف های کلی تحقیق
هدف های جزئی تحقیق
فرضیه ها :
فرضیه اول
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل
متغییر وابسطه
تعاریف عملیاتی متغییر ها :
ارزشیابی توصیفی
تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
پیشینه بحث
مختصات طرح ارزشیابی توصیفی
محور اول : تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی
محور دوم : تغییر مقیاس فاصله‌ای (۲۰ – ۰) به مقیاس ترتیبی (در حد انتظار، نزدیک به انتظار، نیازمند تلاش بیشتر)
محور سوم: تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
محور چهارم: تغییر در ساختار کارنامه
محور پنجم: تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان
نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی

فصل سوم – روش انجام تحقیق
مواد و روشها
نوع پژوهش
روش اجرای طرح
جامعه آماری
ابزار گردآوری داده ها
آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی
روایی محتوایی
پایایی
پرسشنامه آگاهی فراشناختی
پایایی پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه
روش اجرا
نمونه آماری و نحوه گزینش آن

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
یافته ها

فصل پنجم – نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق :
محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر
محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر

فهرست منابع