بررسی ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

کد محصول  OL523

تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

چکیده۸
فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱ : مقدمه ۱۰
۲-۱  : بیان مسله ۱۱
۳-۱ : اهمیت موضوع ۱۳
۴-۱ : سوالات پژوهشی ۱۳
۵-۱ : تعریف عملیاتی واژه ها ۱۴

فصل دوم: پیشنه ی تحقیق
۱-۲ :    اعتماد به نفس بیرونی ۱۶
۲-۲  :  بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی۱۶
۳-۲: اعتماد به نفس درونی ۱۶
۱-۳-۲ : تعریف عزت نفس ۱۸

فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳  :  روش تحقیق ۶۴
۲-۳ : جامعه آماری ۶۴
۳-۳ : روش نمونه گیری ۶۴
۴-۳  : ابزار سنجش  ۶۵
۵-۳ : روش جمع آواری اطلاعات ۶۷
۶-۳ : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ۶۷

 فصل چهارم: نتایج تحقیق
۱-۴ : توزیع فراوان جنست۷۰
۲-۴: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری۷۰
۳-۴ : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران ۷۱
۴-۴: همبستگی عزت نفس با یادگیری ۷۲
۵-۴: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد ۷۲
۶-۴: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران ۷۲
۷-۴: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد ۷۳
۸-۴: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران ۷۳
۹-۴: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران ۷۴
۱۰-۴: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ۷۵

فصل پنجم :
۱-  ۵  :  نتیجه گیری و بحث ۷۷
۲-۵ : محدودیت ها ۷۸
۳-۵ : پیشنهادات ۷۸
منابع و ماخذ ۸۱
پرسشنامه ۸۳