راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برای شرکت در نمازجماعت

کد محصول  OL504

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب

 مقدمه …….                    ۱
فصل اول
بیان مسئله ……                    ۳
فصل دوم
توصیف وضعیت موجود ….         ۵
فصل سوم
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) …..              ۹
تجزیه و تحلیل داده ها …..         ۱۵
راههای پیشنهادی ……….              ۲۲
فصل چهارم
انتخاب راه جدید به صورت موقت …             ۲۴
اجرای راه حل جدید ……        ۲۸
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) ……            ۳۳
فصل پنجم
ارزشیابی و تأثیر اقدام جدید ……. …..     ۳۶
فصل ششم
نتیجه گیری ……                  ۴۲
پیشنهادات …….                   ۴۳
منابع ….                 ۴۴
پیوست ها ………                  ۴۵
۱-پرسش نامه ……………………………………     ۴۶
۲-نمونه ی فرم تغییر رفتار………………………….   ۴۷

« فهرست جداول و تصاویر»

– تصویر شماره ی (۱) برپایی نماز جماعت (قبل از حل مسئله ) …….                ۶
– نمودار شماره ی (۱) میزان پا سخ مثبت به سؤالات دو گزینه ای پرسش نامه .                ۱۳
– نمودار شماره ی (۲) میزان پا سخ به سؤال” آیا در خانه نماز می خوانی؟”…                 ۱۶
– نمودار شماره ی (۳) میزان اهمیت خانواده ی دانش آموزان به نماز ..               ۱۷
– نمودار شماره ی (۴) میزان آشنایی دانش آموزان با نماز                  ۱۷
– نمودار شماره ی (۵) میزان آشنایی با شرایط نماز جماعت ……..                 ۱۸
– نمودار شماره ی (۶)انتخاب محل برگزاری نماز جماعت مدرسه …                 ۱۹
– نمودار شماره ی (۷) دلیل عدم شرکت در نماز جماعت مدرسه ….                ۱۹
– شکل شماره ی (۱) نمونۀ کارت جایزه ………                ۲۶
– جدول شماره ی (۱) شبکۀ وظایفی که باید در اجرای راه حل جدید انجام گیرد …..                 ۲۷
– عکس شماره ی(۲) شرکت کنندگان نماز در هفتۀ اول اجرای طرح ……                 ۲۹
– عکس شماره ی(۳) شرکت کنندگان نماز در هفتۀ سیز دهم اجرای طرح  …             ۳۲
– نمودار شماره ی (۸) میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت از ابتدای طرح ………             ۳۳
– نمودار شماره ی (۹) میزان افزایش شرکت کنندگان در اجرای راه جدید …..            ۳۶
– نمودار شماره ی (۱۰) میزان افزایش هفتۀ سوم نسبت به هفته های قبل از آن ….       ۳۷
– نمودار شماره ی (۱۱) میزان افزایش هفتۀ ششم نسبت به قبل از اجرای طرح …      ۳۷
– نمودار شماره ی (۱۲) میزان افزایش هفتۀ هشتم نسبت به قبل از اجرای طرح ….       ۳۸
– نمودار شماره ی (۱۳) میزان افزایش هفتۀ سیزدهم نسبت به قبل از اجرای طرح …….          ۳۸
– نمودار شماره ی (۱۴) میزان افزایش هفتۀ هفدهم نسبت به قبل از اجرای طرح ..       ۳۹
– نمودار شماره ی (۱۵) میزان افزایش کلی قبل از طرح تا هفتۀ هفدهم  .     ۴۰