بررسی تاثیر عوامل اجتماعی (رسانه های جمعی،تخربی زبان مادری و مد گرایی) بر روی هویت از دیدگاه دانشجویان

کد محصول  OL503

تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول:کلیات پژوهش
فرم نظر خواهی استاد۱
چکیده۲
مقدمه۳
بیان مسئله۷
اهمیت پژوهش۱۱
اهداف اصلی(کلی۱۳
اهداف فرعی(جزئی۱۳
فرضیه تحقیق۱۳
تعریف مفهومی هویت۱۴
تعریف مفهومی رسانه۱۴
تعریف مفهومی دو زبانگی۱۴
تعریف مفهومی مد۱۴
تعریف عملیاتی هویت۱۵
تعریف عملیاتی رسانه۱۵
تعریف عملیاتی زبان مادری۱۵
تعریف عملیاتی مد۱۵

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه۱۷
هویت ازنظر اریکسون۱۸
رسانه های جمعی۱۹
تاثیرات جهانی سازی بر هویت۲۰
تاثیرات رسانه های گروهی بر زندگی افراد۲۱
جوانان وتکنولوژی نوین۲۲
فن آوری ماهواره وآمار تقریبی آن۲۳
رویکرد نامناسب به ماهواره ها۲۴
تاثیر رادیو بر انحرافات اجتماعی۲۴
سه نوع نظریه جامعه شناسی:
در جامعه شناسی حداقل با سه نوع نظریه روبرو هستیم۲۵
سیر تحول ارتباطی جوامع از نظر ژان کلوتیه۲۶
تاثیرات محتوای وسایل ارتباط جمعی
تحلیل کار کردی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لاسول ورایت۲۷
ارتباط در فضای مجازی۲۸
پیام کوتاه۲۹
مسائل هویتی و دوزبانگی۳۰
روش های دو زبانه شدن۳۰
نظام آموزشی و پیامد های شناختی،عاطفی دو زبانگی۳۲
مسائل زبان در ایران۳۴
حقیقت ومد گرایی۳۶
دلایل گرایش به مد گرایی۳۷
ریشه های گرایش به مد ومد گرایی۴۱
دلایل روان شناختی تمایل جوانان و نوجوانان به مد وخود نمائی۴۳
پیامد های منفی مد ومد گرایی۴۳
مد و روانشناسی۴۶
پیشینه تحقیق در داخل کشور۴۷
پیشینه های تحقیق در خارج از کشور۴۸

فصل سوم:روش پژوهش
طرح پژوهش۵۰
جامعه آماری۵۰
نحوه نمونه گیری۵۰
ابزار اندازه گیری۵۰
پرسشنامه عوامل اجتماعی وهویت۵۱
روشهای تجزیه وتحلیل۵۳

فصل چهارم: یافته های پژوهشی
آمار توصیفی۵۵
نمودار ها۵۶
آمار استنباطی۶۲

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
نتیجه۶۶
پیشنهادات وراه حلهای کاربردی۶۷
پیشنهادات پژوهشی۶۸
محدودیت های تحقیق۶۸
پیوستها
منابع وماخذ ۷۱
پرسشنامه۷۳